Standpunten

Zoeken

Bereikbare provincie

Om de bereikbaarheid van onze provincie te verbeteren, willen we zowel investeren in het openbaar vervoer en de fiets als in slimme oplossingen voor het autoverkeer.

Lees verder

Betaalbaar, betrouwbaar en veilig openbaar vervoer

De PvdA maakt zich sterk voor betaalbaar, betrouwbaar en veilig openbaar vervoer. Indien een klein percentage van de mensen die nu een korte afstand afleggen in de auto, dat op de fiets of met het openbaar vervoer zouden doen, kan dat het verschil betekenen tussen file of doorstroming.

Lees verder

Duurzame economische groei

Zuid-Holland heeft met drie universiteiten, de haven van Rotterdam, de glastunbouwsector en met Den Haag als internationale stad van vrede en veiligheid volop mogelijkheden in handen om duurzaam te groeien. De PvdA wil dat iedereen mee doet en profiteert van de economische kracht van onze provincie.

Lees verder

Gezond bestuur en financiën

Zuid-Holland is gebaat bij bestuurskrachtige gemeenten en goed samenwerkende regio's. Sterke gemeenten en goed samenwerkende regio's bieden kansen voor werkgelegenheid, economische vooruitgang en sociale en culturele versterking.

Lees verder

Goed en betaalbaar wonen

De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op een goede en betaalbare woning. Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn in onze dorpen en steden. Woningen voor ouderen en jongeren, voor grote en kleine gezinnen en ook voor mensen op de vlucht.

Lees verder

Groene energievoorziening

Om te komen tot een groene energievoorziening, maakt de PvdA werk van energiebesparende maatregelen. Deze energiebesparende maatregelen dragen bij aan het verminderen van CO2 uitstoot en andere schadelijke stoffen, verbeteren de luchtkwaliteit en zijn goed voor de gezondheid van onze inwoners.

Lees verder

Land- en tuinbouwsector versneld verduurzamen

Om in de toekomst concurrend te blijven, zal de land- en tuinbouwsector versneld moeten verduurzamen. Innovatieve en duurzame bedrijven krijgen in onze provincie de ruimte om zich te ontplooien.

Lees verder

Meer goed werk

De PvdA wil dat de provincie zich inspant om meer en goed werk te creëren. Iedereen in Zuid-Holland moet kunnen mee doen.

Lees verder

Ruimte voor groen

Natuur draagt bij aan ons welzijn en aan onze fysieke en geestelijke gezondheid. Hoewel we in een zeer dichtverstedelijkte provincie wonen, is het belangrijk dat de inwoners van onze provincie dicht bij huis kunnen genieten van natuur en landschap.

Lees verder

Sterk en Sociaal

De Partij van de Arbeid Zuid-Holland werkt aan de provincie van morgen. Aan een provincie waar iedereen kan meedoen, waar iedereen goed en betaalbaar kan wonen, waar voldoende groen is en waar het openbaar vervoer betaalbaar en toegankelijk is.

Lees verder

Veilige en schone provincie

Mensen hebben recht op een veilige omgeving en op schone lucht, water en bodem. De provincie heeft een belangrijke taak hiervoor te zorgen.

Lees verder

Zorgvuldig ruimtegebruik

Zuid-Holland is een sterk verstedelijkte provincie. De provincie is verantwoordelijk voor een verstandige verdeling van de schaarse ruimte in onze provincie. Een zorgvuldige afweging tussen verschillende belangen is essentieel, niet in de laatste plaats omdat we onze provincie goed willen achterlaten voor generaties na ons.

Lees verder

Zuid-Holland fietst

In een provincie als Zuid-Holland waar afstanden tussen steden en dorpen relatief kort zijn, is de fiets een geweldig alternatief voor de auto. Meer mensen op de fiets voorkomt filevorming in het drukke verstedelijkte Zuid-Holland, en is bovendien gezond.

Lees verder