Sociaal, groen, eerlijk en Rijnland

Het waterschap Rijnland moet eerlijker en klimaatbestendiger. De kwijtscheldingsregeling voor de waterschapsbelastingen blijft ook in het Rijnland behouden. Overtollig regenwater moet worden opgevangen. Je moet veilig kunnen zwemmen. En we moeten snel meer duurzame energie gaan opwekken.

Algemene standpunten waterschappen

Lastenverdeling

Voor ons staat een eerlijke lastenverdeling centraal. Dat betekent dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Voor bewoners of ondernemers die op het sociaal minimum leven hebben we een kwijtscheldingsregeling. Voor onze inwoners en bedrijven vinden we de komende vier jaar een beperkte lastenstijging acceptabel om extra maatregelen te kunnen treffen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Als we nu niet investeren in klimaat, dan zullen de kosten voor toekomstige generaties hoger zijn en de consequenties groter.

Klimaatbeleid

Wij blijven vechten voor klimaatbestendig en duurzaam waterbeheer. We pakken de gevolgen van de klimaatverandering zo effectief mogelijk aan. Het waterschap moet energieneutraal worden met minder CO2-uitstoot en meer hergebruik van materialen.

Schoon en gezond water 

Schoon en gezond water zijn van groot belang voor het leven van mensen, planten en dieren. Ondanks alle inspanningen voldoet de waterkwaliteit van ons oppervlaktewater niet aan de normen. De PvdA bepleit extra maatregelen om onze eigen ambities én de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. Daarbij is het voorkomen van vervuiling het beste. Daarnaast is strenge handhaving noodzakelijk.

Dijken en waterveiligheid 

Met het oog op onze bestaanszekerheid is het essentieel dat we blijven werken aan sterke en robuuste dijken. Wij willen wil inspelen op de gevolgen van klimaatverandering door het dijkbeheer te vergroenen. Innovatie is hierbij essentieel. Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen ons helpen. Daarnaast kunnen we dijken benutten voor zonnepanelen en windmolens.

Natuur en recreatie

Biodiversiteit is de kern van een gezond bestaan en dus ook een kern voor beleid. De PvdA zet zich in om de aanleg van dijken en waterbergingen te combineren met natuurontwikkeling en recreatie. Daar waar mogelijk stimuleren we recreatief medegebruik. Waterberging biedt kansen voor schoon en gezond water. Dit is goed voor de visstand, zorgt ervoor je veilig kunt zwemmen en recreëren en stimuleert de natuurontwikkeling. Bovendien zetten wij in op het ondersteunen van duurzame landbouw. Samen met de boeren en andere partijen zoeken wij naar mogelijkheden om de CO2- en stikstofuitstoot van de veeteelt te verminderen, bodemdaling tegen te gaan en in de agrarische sector duurzamer te gaan werken, door bijvoorbeeld zilt water te gebruiken.

Water in de stad

Voldoende waterberging in de stad is essentieel voor droge voeten. De PvdA wil stenen pleinen, parkeerplaatsen, tuinen en daken groener maken. Dat zorgt dat water beter de grond in kan en voorkomt hittestress. Wij stimuleren gemeenten en inwoners de tegels uit hun perceel te halen en meer groen te planten. Mensen met een kleine beurs helpen we met subsidies. Water is de stad is ook geschikt voor recreatie. Hoe mooi zou het zijn als er ook vaker in de gracht gezwommen kan worden?!

Energietransitie

Waterschappen willen in 2025 energieneutraal werken, en de PvdA wil dat bevorderen. Daar is heel wat voor nodig. Zo willen we onze eigen energie opwekken. Waar mogelijk laten we omwonenden daarin participeren. We willen zonnepanelen en windmolens plaatsen op of nabij dijken die daar geschikt voor zijn. We onderzoeken de mogelijkheden van drijvende zonneparken, het halen van warmte-energie uit het oppervlaktewater en het laten vergisten van slib (een restproduct van de afvalwaterzuivering) om energie te winnen.

Besturen en samenwerken

De PvdA wil dat waterschappen minder technisch worden en meer stelling nemen in het politieke en maatschappelijke debat. Daarbij willen we dat waterschappen breder kijken dan alleen de wettelijke taken. Wij willen zo veel mogelijk openbaar vergaderen. Ook betrekken wij inwoners en relevante partijen in een zo vroeg mogelijk stadium bij het werk van het waterschap. Het duurzaam en waterbestendig inrichten van ons gebied kan immers alleen als iedereen zijn eigen kennis en kunde inbrengt. Water en bodem moeten echt leidend worden bij de inrichting van ons land.

Communicatie en participatie 

De waterschappen moeten hun plannen voor klimaat en ruimtelijke ingrepen veel meer dan nu samen met burgers, bedrijven en belangenorganisaties ontwikkelen. Het gaat er niet alleen om dat de waterschappen uitleggen wat ze doen. De waterschappen moeten ook ruimte geven aan relevante partijen om de plannen samen te maken. Verder is het belangrijk dat de waterschappen bedrijven en bewoners ook informeren over hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een beter waterbeheer.

Speerpunten Rijnland

Eerlijke lastenontwikkeling

Bij de verdeling van kosten moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Zeker in een tijd waarin de bestaanszekerheid voor veel meer mensen een probleem is. Wij willen handhaving van het  kwijtscheldingsbeleid voor de waterschapsbelastingen, een maximale inzet om dit bekend te laten zijn bij de mensen die dat nodig kunnen hebben en een ruimhartig incassobeleid.

Klimaatverandering

We zorgen voor plekken waar tijdens hevige regen het water kan worden opgevangen dat niet meer in onze watergangen en plassen past. Een mooi voorbeeld van dergelijke plekken zijn de Nieuwe Driemanspolder en de Haarlemmermeer. Deze kunnen ook bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en recreatie.

Schoon en gezond water  

Binnen Rijnland willen we schoon en gezond zwem- en viswater hebben voor mens, dier en plant in sloten, rivieren en plassen. De PvdA wil met de boeren in gesprek over maatregelen om de uit- en afspoeling vanuit de landbouw naar oppervlaktewater te verminderen. Wij willen hiervoor subsidies beschikbaar te stellen.

De stad

We zorgen ervoor dat gemeenten in het Rijnland zoals Haarlem, Zoetermeer en Leiden steun krijgen bij de vergroening van de stad, zodat het water door de grond kan worden opgenomen.

Bodemdaling

Om bodemdaling af te remmen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, willen we geen verdere algemene peilverlaging meer toestaan in veenweidegebieden.   Wat ons betreft moet Rijnland maatwerkafspraken maken met inwoners en gebruikers per gebied (stad of land, diepe polder of veenweidegebied).

Energietransitie en innovatie

De PvdA wil dat Rijnland kennis en een (innovatie)budget beschikbaar stelt voor de energietransitie. Rijnland moet zich blijven inzetten op duurzame energie op al haar eigen locaties, zoals nu al wordt opgewekt op de zonneweide bij de waterzuivering Katwijk.  Wij willen dat er meer projecten worden gestart om thermische energie uit oppervlaktewater en afvalwater te halen.

Besturen en samenwerken

Het waterschap moet vooraf meepraten over klimaatopgaven, de energietransitie en ruimtelijke plannen van gemeenten. Ook moet Rijnland actief blijven meewerken aan bouwlocaties als de duurzame woonwijk op Valkenburg, waar energieneutraal wordt gebouwd met een robuust watersysteem om wateroverlast te voorkomen.

Communicatie

Het hoogheemraadschap Rijnland dient actief te communiceren met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zodat iedereen kan meepraten over de plannen in de eigen omgeving.   Wij zorgen er zelf voor dat we zichtbaar en aanspreekbaar zijn, fysiek en via sociale media. We reageren snel op vragen en ideeën.

Wil je het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA Rijnland lezen? Download ‘m hier!

Nieuwsgierig naar onze kandidaten in Rijnland?

Waar ben je naar op zoek?