Sociaal, groen, eerlijk en Hollandse Delta

In het waterschap Hollandse Delta zorgen we ervoor dat mensen met een kleine beurs geen waterschapsbelasting hoeven te betalen, dat vervuilers worden aangepakt, dat warmte en afvalstoffen een betere bestemming krijgen en dat burgers gaan meebeslissen in het klimaatvraagstuk.

Algemene standpunten waterschappen

Lastenverdeling

Voor ons staat een eerlijke lastenverdeling centraal. Dat betekent dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Voor bewoners of ondernemers die op het sociaal minimum leven hebben we een kwijtscheldingsregeling. Voor onze inwoners en bedrijven vinden we de komende vier jaar een beperkte lastenstijging acceptabel om extra maatregelen te kunnen treffen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Als we nu niet investeren in klimaat, dan zullen de kosten voor toekomstige generaties hoger zijn en de consequenties groter.

Klimaatbeleid

Wij blijven vechten voor klimaatbestendig en duurzaam waterbeheer. We pakken de gevolgen van de klimaatverandering zo effectief mogelijk aan. Het waterschap moet energieneutraal worden met minder CO2-uitstoot en meer hergebruik van materialen.

Schoon en gezond water 

Schoon en gezond water zijn van groot belang voor het leven van mensen, planten en dieren. Ondanks alle inspanningen voldoet de waterkwaliteit van ons oppervlaktewater niet aan de normen. De PvdA bepleit extra maatregelen om onze eigen ambities én de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. Daarbij is het voorkomen van vervuiling het beste. Daarnaast is strenge handhaving noodzakelijk.

Dijken en waterveiligheid 

Met het oog op onze bestaanszekerheid is het essentieel dat we blijven werken aan sterke en robuuste dijken. Wij willen wil inspelen op de gevolgen van klimaatverandering door het dijkbeheer te vergroenen. Innovatie is hierbij essentieel. Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen ons helpen. Daarnaast kunnen we dijken benutten voor zonnepanelen en windmolens.

Natuur en recreatie

Biodiversiteit is de kern van een gezond bestaan en dus ook een kern voor beleid. De PvdA zet zich in om de aanleg van dijken en waterbergingen te combineren met natuurontwikkeling en recreatie. Daar waar mogelijk stimuleren we recreatief medegebruik. Waterberging biedt kansen voor schoon en gezond water. Dit is goed voor de visstand, zorgt ervoor je veilig kunt zwemmen en recreëren en stimuleert de natuurontwikkeling. Bovendien zetten wij in op het ondersteunen van duurzame landbouw. Samen met de boeren en andere partijen zoeken wij naar mogelijkheden om de CO2- en stikstofuitstoot van de veeteelt te verminderen, bodemdaling tegen te gaan en in de agrarische sector duurzamer te gaan werken, door bijvoorbeeld zilt water te gebruiken.

Water in de stad

Voldoende waterberging in de stad is essentieel voor droge voeten. De PvdA wil stenen pleinen, parkeerplaatsen, tuinen en daken groener maken. Dat zorgt dat water beter de grond in kan en voorkomt hittestress. Wij stimuleren gemeenten en inwoners de tegels uit hun perceel te halen en meer groen te planten. Mensen met een kleine beurs helpen we met subsidies. Water is de stad is ook geschikt voor recreatie. Hoe mooi zou het zijn als er ook vaker in de gracht gezwommen kan worden?!

Energietransitie

Waterschappen willen in 2025 energieneutraal werken, en de PvdA wil dat bevorderen. Daar is heel wat voor nodig. Zo willen we onze eigen energie opwekken. Waar mogelijk laten we omwonenden daarin participeren. We willen zonnepanelen en windmolens plaatsen op of nabij dijken die daar geschikt voor zijn. We onderzoeken de mogelijkheden van drijvende zonneparken, het halen van warmte-energie uit het oppervlaktewater en het laten vergisten van slib (een restproduct van de afvalwaterzuivering) om energie te winnen.

Besturen en samenwerken

De PvdA wil dat waterschappen minder technisch worden en meer stelling nemen in het politieke en maatschappelijke debat. Daarbij willen we dat waterschappen breder kijken dan alleen de wettelijke taken. Wij willen zo veel mogelijk openbaar vergaderen. Ook betrekken wij inwoners en relevante partijen in een zo vroeg mogelijk stadium bij het werk van het waterschap. Het duurzaam en waterbestendig inrichten van ons gebied kan immers alleen als iedereen zijn eigen kennis en kunde inbrengt. Water en bodem moeten echt leidend worden bij de inrichting van ons land.

Communicatie en participatie 

De waterschappen moeten hun plannen voor klimaat en ruimtelijke ingrepen veel meer dan nu samen met burgers, bedrijven en belangenorganisaties ontwikkelen. Het gaat er niet alleen om dat de waterschappen uitleggen wat ze doen. De waterschappen moeten ook ruimte geven aan relevante partijen om de plannen samen te maken. Verder is het belangrijk dat de waterschappen bedrijven en bewoners ook informeren over hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een beter waterbeheer.

Speerpunten Hollandse Delta

 1. De kwijtscheldingsregeling voor de waterschapsbelasting blijft gehandhaafd: wij zullen niet toestaan dat deze afgeschaft wordt.
 2. Wij willen dat er haast gemaakt wordt met de aanpassingen die nodig zijn als gevolg van klimaatverandering. Er zijn plannen genoeg, om water te sparen en in droge tijden te kunnen gebruiken. Deze moeten nu uitgevoerd worden bij nieuwbouw in dorpen, in steden en op het platteland.
 3. Vervuilers willen we aanpakken bij de bron. Dus:
  • We streven ernaar dat fabrieken in de Botlek aan strenge eisen voldoen. Fabrieken zoals Chemours mogen geen verlenging krijgen om nog meer vervuild afvalwater in onze wateren te lozen.
  • De PvdA wil voorkomen dat nog meer wateren en plassen met vervuilde grond worden volgestort en dat vervuilende staalslakken gebruikt worden als ondergrond voor bedrijfsterreinen. 
  • De pleziervaart moet stoppen met het lozen van zijn vuilwatertanken in de recreatieplassen en ervoor zorgen dat hiervoor bij de havens voorzieningen aanwezig zijn.
  • We moeten kunnen zwemmen in schoon zwemwater.
  • We moeten erop toezien dat op sportvelden rubbergranulaat wordt gebruikt, dat ons grondwater ongezond maakt.
 4. Wij vinden dat wegen niet bij de kerntaken van het waterschap horen. Ze moeten worden onderhouden door de gemeenten. Samen met gemeenten wordt hiervoor een plan gemaakt.
 5. Bij de waterzuiveringen in de Dokhaven en Sluisjesdijk komen restwarmte en afvalstoffen vrij. Wij willen de warmte gebruiken om wijken te verwarmen en de afvalstoffen gebruiken voor bijvoorbeeld de productie van bioplastic.
 6. Wij willen een burgerraad instellen rondom het klimaatvraagstuk. Zo kunnen bewoners meebeslissen waar hun belastingcenten voor gebruikt worden en bij nieuwe (woon)projecten.

Wil je het volledige programma van de PvdA Hollandse Delta lezen? Download ‘m hier!

Nieuwsgierig naar onze kandidaten in Hollandse Delta?

Waar ben je naar op zoek?