Sociaal, groen, eerlijk, natuur, landbouw en stikstof

De natuur staat onder druk. Dieren- en plantensoorten sterven uit. Zo vliegen er ruim 80 procent minder vlinders rond dan aan het eind van de 19e eeuw. Ook is het stikstofprobleem nog altijd een knelpunt om voldoende woningen te bouwen. Wij werken aan verandering die goed is voor mens en milieu.

Onze plannen in het kort:

  • Recreatie en natuurgebieden zijn openbaar toegankelijk en er moeten ook stukken blijven waar de natuur zijn gang kan gaan.
  • De PvdA wil in Zuid-Holland gebieden beschermen die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn. Er komt meer budget beschikbaar voor het onderhoud van natuur- en recreatiegebieden. Het onderhoud van fietspaden, bankjes en grasvelden kost meer geld bij meer bezoekers.
  • Wat de PvdA betreft komen er in de duingebieden en natuurgebieden geen vakantiehuizen meer bij. Als we vakantiehuizen bijbouwen in de natuur, is er straks geen natuur meer over voor de vakantie. We vinden wel dat de vakantiehuizen die er nu zijn, beschikbaar moeten blijven. Ze mogen dus niet permanent bewoond worden.
  • Er komen genoeg toeristen naar Zuid-Holland. Op plekken in de Duin en Bollenstreek en Kinderdijk merken we al dat te veel toeristen ten koste gaat van een fijne woonomgeving. Meer regionale recreatie en natuur in het Groene Hart past wel.
  • Het Groene Hart is een open landschap met zeldzame vergezichten. Het is niet geschikt voor de landbouw van de afgelopen jaren. De bodem is te drassig voor de grote machines die daarvoor nodig zijn. Nog harder pompen zal de bodemdaling alleen maar versnellen. En daardoor moet er dan nog meer water worden weggepompt. De PvdA staat voor een transformatie van het Groene Hart naar duurzame landbouw én versterking van natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden.
  • We planten meer bomen in Zuid-Holland. Die zorgen voor leefbaarheid, verkoeling in de zomer en ze vangen CO2 op.
  • Het is noodzakelijk om de omslag te maken naar duurzame landbouw. Alleen dan kunnen de problemen rondom stikstof, het mestoverschot, dierziektes en de schade voor mens en natuur worden aangepakt. Als andere methoden geen optie zijn, schuwen we niet om piekbelasters gericht te onteigenen en vergunningen in te trekken.
  • De stijgende gasprijzen en de gevolgen van CO2-uitstoot voor de natuur laten zien dat glastuinbouw moet verduurzamen om te kunnen voortbestaan. De provincie zet in op een duurzame toekomst van de glastuinbouwsector. De stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat de verduurzaming zichzelf terugbetaalt.
  • We committeren ons aan de doelen in het nationaal programma landelijk gebied ten aanzien van stikstof, water, natuur en klimaat. Boeren moeten bovendien weer een eerlijke prijs voor hun producten krijgen.

Waar ben je naar op zoek?