31 januari 2017

Statenlid Metin Celik op werkbezoek naar Lansingerland

Onder aanvoering van Raymond Tans en Gerard Bovens is Metin Celik op werkbezoek gegaan in Lansingerland. Het gezelschap bracht eerst een lunch-bezoek aan wethouder Albert Abee en zijn ambtelijke staf die ons gastvrij bijpraatten over de ruimtelijke ontwikkelingen waar Lansingerland voor staat, de woningbouw, het toekomstperspectief voor de glastuinbouw, de ontwikkeling bedrijventerreinen, waaronder Bleizo, de relatie met de buurgemeenten en onze rol in de Metropoolregio.

Concreet speelt er momenteel de ontwikkeling van een Railterminal in Bleiswijk, de ontwikkeling van de A12-corridor, de investeringsagenda van de Metropoolregio, de bouw van station Bleizo en het aantrekken van bedrijven op de bedrijventerreinen Oudeland, Prisma en Bleizo. En natuurlijk de bouw van nog 5000 huizen en de ontwikkeling van de uitbreiding van het winkelcentrum Berkel. Over 5 jaar telt Lansingerland 70.000 inwoners en het is maar de vraag of de groei dan al stopt. Goed evenwicht tussen de ontwikkeling van de economie en van het wonen is nodig. Dit vraagt om een goed, ook informeel, overleg met de provincie en de buurgemeenten over het plaatje voor de toekomst.

De provincie gaat soms wat krampachtig om met het veranderen van de bestemming van niet meer economisch te exploiteren tuinbouwgrond binnen de 100 hectaren zone die speciaal voor tuinbouw is aangewezen. Bijvoorbeeld omdat het om een te kleine kavel gaat. Dit werkt belemmerend voor niet tuinbouw- bedrijven die binnen deze zone gevestigd zijn en niet kunnen uitbreiden. Enige flexibiliteit is gewenst. Omdat de provincie weinig bevoegdheden bezit, is er de neiging bij het provinciebestuur om, wanneer er een afwijking van de regel aan de orde is, stevig op haar/zijn strepen te gaan staan. Overigens is Lansingerland de enige gemeente in Europa die een Chinees tuinbouwbedrijf binnen haar gemeentegrenzen heeft.

Beeldvorming is voor een jonge ontwikkelgemeente als Lansingerland van groot belang. Zeker gezien de negatieve beeldvorming in het recente verleden vanwege de financiële perikelen rond het grondbedrijf. Metin Celik constateerde dat Provinciale Staten te weinig door Zuid Hollandse colleges en ook door raadsleden worden benaderd om eens bij te praten. In algemene zin komt de lobby niet goed van de grond maar de PvdA Lansingerland is wél actief richting de Staten. Lansingerland moet echt een stapje extra zetten om goed in beeld te komen. Dit geldt ook voor de relatie richting Rotterdam. Er zijn kansen te over en Lansingerland heeft de potentie om een belangrijke speler te worden maar dan zal er harder aan de beeldvorming en de lobby getrokken moeten worden.

Vervolgens werd er een bezoek gebracht aan Themato, het bedrijf van Theo Ammerlaan die ook voorzitter van de LTO in ons gebied is. Themato heeft in het begin van dit millennium als pionier het systeem van telen in een gesloten kas ontwikkeld en daarmee forse energiebesparingen gerealiseerd en daarmee ook een lagere CO2 uitstoot. Volgens Ammerlaan is de toekomst aan de warmterotonde die op dit moment hoog op de agenda van provincie, gemeente en Metropoolregio staat. Door een combinatie van restwarmte die geleverd wordt via bedrijven in het Rotterdamse havengebied, in combinatie met warmtekrachtkoppeling systemen, gesloten kassystemen en aardwarmte. Alleen al de restwarmte kan een besparing van zeker 30%-40% betekenen op het huidige gas- energieverbruik. Van de provincie mag verwacht worden dat zij deze ontwikkeling met kracht steunt, bijvoorbeeld door het zorgen van een goede regelgeving & infrastructuur via de aanleg van leidingen en mogelijk ook geld. Het is goed om het huidige areaal van 1000 hectares voor de glastuinbouw te handhaven maar het is ook raadzaam om daar flexibel mee om te gaan. Een dergelijk groot areaal blijft noodzakelijk om de combinatie productie, handel en innovatie te blijven handhaven. Alleen terugvallen op handel, innovatie en ontwikkeling is volgens Ammerlaan geen goede optie. Accenten kunnen in de tijd gaan verschuiven maar de combinatie blijft ook in de toekomst belangrijk.