5 april 2017

PvdA: uitbreiding RTHA slechts mogelijk binnen bestaande geluidsruimte

In de commissie Verkeer en Milieu is vandaag gesproken over het rapport ‘Advies over draagvlak luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA)’. Het rapport is opgesteld door de Delftse hoogleraar Joost Schrijnen. Hij onderzocht in opdracht van provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland of er draagvlak is voor de groei van het aantal vluchten.

Voor de PvdA Zuid-Holland weegt het leefklimaat en de gezondheid van omwonenden zwaarder dan de uitbreiding van RTHA. De partij wil daarom groei van het aantal vluchten slechts toestaan als dat kan binnen de huidige geluidsruimte. Ook wil de PvdA om slaapverstoring te voorkomen, het aantal nachtvluchten zo veel mogelijk beperken.

Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat RTHA goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.

 

Hieronder kunt u de bijdrage van Naomie Matil teruglezen:

De PvdA is voor uitbreiding van het vliegverkeer binnen de huidige geluidsruimte. Wij zijn ook voor de verplaatsing van het maatschappelijke verkeer om dit mogelijk te maken. Wij zijn voor maatregelen om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk tegen te gaan en daar waar dit mogelijk is te verminderen door bijvoorbeeld (geluid)isolatie van woningen en beter openbaar vervoer. Wij willen dan ook het aantal nachtvluchten zoveel mogelijk beperken.

Verder onderzoek naar ultrafijnstof en/ de werkelijke besparing van geluidsruimte bij verplaatsing van maatschappelijk verkeer is nodig om de gezondheidseffecten zorgvuldig in kaart te brengen en bewoners te informeren. Hoe komt het dat de fijnstof effecten op 0 staan in de MER?

 De PvdA vindt nadelige gevolgen voor het leefklimaat en gezondheid van de omwonenden, buiten de huidige geluidsruimte, zwaarder wegen dan uitbreiding van RTHA. Op welke wijze gaat u dit in de nieuwe situatie beter handhaven? De PvdA is voor het aanstellen van een ombudsman. Hoe verhoudt deze zich tot de klachtenbehandeling van DCMR? Zullen zijn instrumenten voor handhaving beter zijn?

 Ook wil de PvdA de governance verstevigen: provincie pak de regie & geef omwonenden een kans om te participeren en zelf bij te dragen aan een gezond leefklimaat,

 Wat zijn de ruimtelijke consequenties van verplaatsing en toename zakelijke reisverkeer op bijv. de verstedelijking en verkeersdrukte op de lange-termijn?

 De PvdA is van mening dat een sterke RTHA bijdraagt aan werkgelegenheid in de regio. Zowel voor de kennisinstituten, de haven en het bedrijfsleven, als voor de stad Rotterdam als toeristische hotspot is de RTHA belangrijk. Goede aansluiting op het openbaar vervoer is daarvoor wel essentieel.