Plannen Duinpolderweg sterk verbeterd dankzij PvdA Zuid-Holland

20 september 2018

De PvdA heeft ervoor gezorgd dat de plannen voor de Duinpolderweg stevig zijn aangepast. Zo is de ruimtelijke reservering, waar veel weerstand tegen was door de inzet van de PvdA en ChristenUnie-SGP geschrapt uit het besluit. Het amendement is door de voltallige Provinciale Staten gesteund.

Ook is dankzij de inzet van de PvdA 25 miljoen euro gereserveerd voor de fietsinfrastructuur en langzaam verkeer (wandelaars). Met dit geld zal het Bollengebied een integraal infrastructuur krijgen waardoor niet alleen oog is voor de automobilist, maar ook voor de fietsers en voetgangers.

Samen met andere partijen heeft de PvdA de aandacht gevestigd op het openbaar vervoer in de Bollenstreek. Zo heeft de PvdA gepleit voor een snelle aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Noord-Holland en Zuid-Holland. Er mag geen tijd verloren gaan, zodat bewoners op korte termijn gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Een motie van de PvdA is op twee Statenleden na, unaniem aangenomen.

Deze drie punten heeft de PvdA in het debat als stevige voorwaarden gesteld.

Naast de drie bovengenoemde voorwaarden, vroeg de PvdA ook aandacht voor een drietal andere punten.

De PvdA vroeg de gedeputeerde om in de volgende fase (Project-MER, de millieueffectrapportage) te onderzoeken of de verbinding bij de Ringvaart middels een aquaduct aangelegd kan worden. De gedeputeerde heeft toegezegd onderzoek te doen naar de opties.

Als fractie vroegen wij ook aandacht voor de twee verbindingswegen in Lisse en Zwaanshoek. De bewoners en ondernemers uit het gebied hebben grote bezwaren over hoe het proces is verlopen en over de willekeur waarmee de verbinding is getekend. De PvdA heeft de gedeputeerde gevraagd deze twee verbindingen in de volgende fase (Project-MER) met alle betrokkenen zorgvuldig te bestuderen en wijzigingen door te voeren inclusief het verplaatsen of zelfs het schrappen van de verbinding(en).

Door de inzet van de PvdA is het project Duinpolderweg een veel beter project geworden. Alle eisen die de PvdA heeft gesteld zijn door de Provinciale Staten van Zuid-Holland overgenomen. De PvdA-woordvoerder sprak van “een zware afweging tussen emotie en verstand”. Het hart koos voor de NOG Beter 2.0 variant, maar het verstand koos voor de midden-variant. De NOG Beter 2.0 variant had nauwelijks bestuurlijk draagvlak in beide provincies en de bewoners en ondernemers in de omgeving van de Weerlaan zouden te maken hebben gehad met meer luchtvervuiling en geluidshinder. Het was “een duivels dilemma” (aldus de woordvoerder), maar sommige feiten konden volgens de fractie niet zomaar opzij worden gezet.