16 maart 2015

Dick van Puffelen over hoe een PvdA motie een eiland in beweging krijgt

Een stem op de PvdA op 18 maart versterkt de sociale krachten in het kabinet. Nodig nu een belasting hervorming op stapel staat. Laten we eerlijk zijn: Elke sociale maatregel of sociale verdeling van lasten moet bevochten worden. Een sterkere positie van de sociaaldemocraten in het kabinet maakt meer sociale bijsturing mogelijk. En als in kabinet en 2e Kamer een goed resultaat is behaald moet dat nog door de 1e Kamer. Afhankelijkheid van D66 en CDA die meer bezuinigingen aankondigen wens ik geen burger toe die een steuntje van de overheid nodig heeft. Deze verkiezingen hebben dus een sterk nationaal karakter.

Maar ook de Provincies zijn belangrijk. Een onderschatte bestuurslaag die wel degelijk het verschil kan maken in levensomstandigheden van gewone burgers en ondernemers. Ik illustreer het met een voorbeeld uit mijn eigenervaring als wethouder op het eiland Goeree-Overflakkee.

Rond 2009 werd daar het weidse oud-Hollandse landschap bedreigd door het onzalige plan een omvangrijk kassengebied te ontwikkelen. De lokale PvdA voerde de toenmalige PvdA Statenfractie per bus door het gebied en overtuigde hen dat het ontwikkelen van recreatie & toerisme als economische poot betere kansen bood. Financiële en ambtelijke steun van de provincie was hierbij onontbeerlijk. De toenmalige 4 mini gemeenten konden dat niet zelf.

Onze lijsttrekker Ron Hillebrand wist destijds brede steun te verwerven voor een motie waarin deze aanpak werd ingezet. Provincie Zuid-Holland ging samen met gemeente(n) en ondernemers aan de slag.

Beleid werd gestart om recreatie & toerisme te versterken. Met de prachtige stranden, het vele historische erfgoed, watersport, rust en landschappelijke schoonheid als basis. Maar niet alleen dat. De doelstelling voor plaatsing van windmolens werd ingebed in een integraal energiebeleid waar getijdencentrale, wind- en zonenergie en isolatiemaatregelen onderdeel van werden. Instellen van een investeringsfonds werd voorwaarde voor het realiseren van windenergie zodat meer geld vrijgemaakt wordt voor deze aanpak.

Ook de van oudsher belangrijke landbouwsector heeft een impuls nodig. Verzilting van de bodem vereist ingrijpende maatregelen in het landschap. Destijds werden afspraken gemaakt met het waterschap (!) om deze maatregelen te combineren met het aantrekkelijker maken van dat landschap voor recreatie & toerisme.

Duurzamer productie in de agrarische sector, inspelen op de toenemende vraag naar gezonde producten en zoeken naar afzetgebied in de stedelijke omgeving werd bevorderd.

Vanuit de provincie kwam budget en ambtelijke ondersteuning van het eilandelijk erfgoed. Men maakte een start met investeringen in de pittoreske (jacht)haventjes, dorpsherstel door opknappen van rotte kiezen (verwaarloosde panden) en verbeterde de toegankelijkheid van natuurgebieden.

Last but not least kwam er een marketing en promotiebeleid. Ondersteund door goede bewegwijzering, wandel- fiets- en ruiterroutes. Pontjes verbinden nu het eiland met de omgeving. Haalbaarheid van een vaarroute netwerk werd onderzocht. Er kwam ruimte voor evenementen rondom de stranden en elders op het eiland.

Eerlijk is eerlijk: De toenmalige 4 kleutergemeenten konden dit zelf op geen enkele manier van de grond tillen. Door de motie van de PvdA maakte de Provincie het verschil !

Dick van Puffelen