Instemming Klimaatakkoord

Door Evelyn Hijink op 18 november 2019

De Staten van Zuid-Holland heeft ingestemd met het Klimaatakkoord. In mijn inbreng heb ik aandacht gevraagd voor een rechtvaardige verdeling van de opbrengsten en de investeringen. Kijk naar de grootste vervuilers in onze provincie vanuit het principe: ‘de vervuiler betaalt’ zoals de industrie en de energiesector. En daarvan zijn er veel in Zuid-Holland. Leg de rekening niet bij onze inwoners en  ondersteun de lokale initiatieven. Zorg dat de baten bij hen terugkomen en niet bij grote investeerders, zo creëren we draagvlak. De PvdA is daarnaast ook blij dat de Begroting 2020 is aangenomen. Namens de PvdA nam Statenlid Leo Bruijn het woord.

Begroting 2020

Afgelopen woensdag is de Begroting van de Provinciale Staten van Zuid-Holland aangenomen. Alhoewel velen het een beleidsarme begroting noemen is het dat in feite natuurlijk niet. Bestaand beleid wordt hierin gecontinueerd, beleidswijzigingen en intensiveringen ontbreken vooralsnog. In het voorjaar zal GS na consultaties van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, burgers en natuurlijk PS een definitieve begroting aanbieden. Daarin zullen we ook onze inbreng en die van de andere partijen terugzien. 

Verbazingwekkend was wel dat enkele partijen tegen de begroting stemden zonder zelfs maar een amendement in te dienen. Als je het anders wil, zal je toch moeten aangeven hoe je dat denkt gestalte te geven. Voor Statenlid Leo Bruijn was het überhaupt de eerste begroting in zijn politieke leven waarbij geen enkel amendement werd ingediend.

 

Leo Bruijn stipte verder het belang van de versnelling van de woningbouw aan: “Hoewel de provincie natuurlijk zelf geen woningen bouwt, kan zij door procedures te versnellen, het inzetten van de Vliegende Brigades ter ondersteuning en de gemeenten te blijven houden aan het contingent te bouwen woningen (inclusief sociaal), er voor zorgen dat het tempo er in blijft. Hiervoor hebben wij als PvdA 20 miljoen beschikbaar laten stellen voor de komende vier jaar.” Ook wees Leo Bruijn op het belang van realistisch begroten. Planningsoptimisme zorgt ervoor dat gelden langdurig zijn opgesloten in de begroting van de verschillende projecten. Dat geld had op dat moment beter besteed kunnen worden in velerlei direct uitvoerbare projecten die nu op financiering zitten te wachten. De afspraken die hierover gemaakt zijn stemmen de PvdA tot tevredenheid.

Klimaatakkoord 

De instemming met het klimaatakkoord betekent niet dat we opeens hele andere dingen gaan doen.  Het coalitieakkoord is opgesteld in lijn met het Klimaatakkoord. Het betekent echter wel dat de provincie nu vaart kan zetten achter het implementeren van het akkoord. Want de urgentie onderkennen is voor de PvdA allang geen vraag meer maar een feit. Helaas zien we die urgentie niet terug in een voortvarende aanpak. Na 2 jaar gepraat aan de Klimaattafels ligt er een Klimaatakkoord met nog veel losse eindjes en met een weinig verplichtend karakter. Ondertussen blijft de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen nog steeds toenemen en slagen we er blijkbaar niet in de juiste maatregelen te nemen.

Monitoring: Is onze provincie op koers? 

Uit de nieuwste klimaatanalyse, de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), van het PBL blijkt dat de doelen niet gehaald worden voor 2020 en ook de klimaatdoelstelling voor 2030. Dat komt mede doordat de economie harder groeit dan verwacht: we rijden en consumeren meer en de industrie en elektriciteitsproductie stoor meer uit dan verwacht.

Aandachtspunten 

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet er nog heel veel gebeuren: en het coalitieakkoord biedt daarvoor goede uitgangspunten. Nu komt het aan op de inkleuring en de uitvoering. Daarvoor heeft de PvdA de volgende aandachtspunten: De rekening mag niet neergelegd worden bij onze inwoners van de provincie. Zij verdienen zekerheid dat de tarieven niet zomaar omhoog gaan. Wat de PvdA betreft moeten we onze inwoners belonen voor duurzaam gedrag. Hierbij is het adagium: “De vervuiler betaalt”.

Daarnaast moet de provincie initiatieven van burgers zoals energiecorporaties serieus ondersteunen. Vrijwilligers mogen niet stuk lopen op allerlei onnavolgbare regelgeving. Het streven is om de winsten van de lokaal opgewekte energie terug te sluizen naar de bewoners en niet naar grote en/of buitenlandse investeerders. Meer zichtbaar toezicht en strenger optreden bij milieudelicten verdient wat de PvdA betreft aandacht.

Wij staan als provincie aan de lat als het gaat om de ruimtelijke inpassing van klimaatmaatregelen, zoals zonneparken, geothermie en windmolens. Pas op de plaats als het gaat om biomassacentrales. We houden van schone lucht en onze landschappen. In plaats van bomen kappen om ze voor de warmtevraag te verbranden wil ik graag een visie op het bomenbeleid van onze provincie. Meer bos –natuurlijk omdat het zo prachtig is- omdat bomen CO2 opnemen, zuurstof produceren en hittestress voorkomen.

Evelyn Hijink

Evelyn Hijink

Als Statenlid zal ik altijd de vraag blijven stellen of de rekening niet bij de laagste inkomens wordt gelegd. Bij bijvoorbeeld klimaatmaatregelen, betaalbare woningen, werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en tarieven van bijvoorbeeld het openbaar vervoer. De toekomst van onze provincie Zuid-Holland ligt in het verduurzamen van onze economie en voedselproductie

Meer over Evelyn Hijink