16 juni 2016

Update PvdA Zuid-Holland juni 2016

Beste partijgenoten en belangstellenden,

Toen wij vorig jaar bij de behandeling van de begroting betoogden dat een provincie met bijna meer dan een half miljard op de bank onverantwoord is in een tijd dat de samenleving schreeuw om een overheid die helpt problemen op te lossen en kansen ziet, stonden wij nog alleen. Inmiddels lijkt ons pleidooi voor een andere koers en meer ambitie langzaam aan gehoor te winnen. Ook andere partijen spraken deze maand uit dat zij een overschot van meer dan een half miljard te gortig vinden en dat zij met ons willen nadenken over hoe we meer geld kunnen inzetten voor een sterk en leefbaar Zuid-Holland.

Tijdens het debat over de jaarrekening hebben wij aangegeven waar wat ons betreft de prioriteiten liggen. De PvdA wil extra geld investeren in de fiets. Er ligt een prachtig fietsplan, maar het ontbreekt aan middelen om het plan volledig tot uitvoering te brengen. En dat terwijl meer mensen op de fiets goed is voor het milieu en de bereikbaarheid en het bovendien gezond is.

Daarnaast wil de PvdA de tarieven in het openbaar vervoer terugbrengen naar het prijsniveau van 2015. In het coalitieakkoord is de automobilist ontzien met een forse verlaging van de motorrijtuigenbelasting terwijl de OV reiziger het moet doen met de afspraak dat de prijzen met niet meer dan de inflatie stijgen. Wij stelden al vaker voor deze weeffout te repareren, maar kregen nooit steun bij de coalitie. Onze hoop is dat SP of CDA alsnog bereid zijn om dit te helpen herstellen.

Ook wil de PvdA dat de provincie investeert in de beschikbaarheid van voldoende stageplaatsen om zo de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te helpen versterken. Juist nu we dagelijks worden geconfronteerd met berichten dat de kansen voor je toekomst sterk worden bepaald door de plek waar je bent geboren, is het krijgen van een goede opleiding essentieel. Wij denken dat de provincie met een bescheiden bijdrage van grote betekenis kan zijn. Het realiseren van voldoende stageplekken was een belangrijke wens in ons verkiezingsprogramma.

Ten slotte vraagt de PvdA extra middelen voor groen en recreatie en voor versterking van regionaal economisch beleid, meer banen dus. Op 7 oktober willen we over het laatste een gesprek voeren in de partij (zie verderop in dit bericht).

Wij zijn benieuwd naar de voorstellen van de andere partijen. Het lijkt mij in ieder geval mooi als we tot een gezamenlijk investeringsprogramma voor 2017 kunnen komen dat bijdraagt aan een provincie, waar banen zijn voor jong en oud, die bereikbaar is, waar groen de ruimte krijgt en waar vluchtelingen een thuis vinden.

Ondertussen heeft de fractie het idee dat we goed invulling geven aan een afspraak die we in het begin van deze periode met elkaar hebben gemaakt: het koesteren van de warme regionale contacten die we in de campagnetijd hebben opgedaan. In de regio’s moet immers de vertaling van ons provinciale werk naar de lokale situatie worden gemaakt. Wij denken dat we met onze vrijdagmiddag themabijeenkomsten, zoals Goed Wonen in Zuid-Holland en Heel Zuid-Holland Fietst, en onze tour langs de verschillende fracties, een mooie vorm hebben gevonden om maximaal gebruik te maken van alle oren en ogen in onze partij. De thema bijeenkomsten zijn inhoudelijk boeiend, druk bezocht en niet onbelangrijk, gezellig; de lijntjes tussen ons en de lokale fracties wordt steeds korter.

Twee themabijeenkomsten wil ik graag onder jullie aandacht brengen. Op vrijdagmiddag 16 september organiseren we een bijeenkomst over ‘Klimaatvriendelijke Steden’. Omdat in stedelijk gebied de warmte wordt opgeslagen in steen en asfalt, kan de temperatuur daar tijdens een hittegolf tot wel acht graden hoger oplopen dan op het platteland. Dat is slecht nieuws voor de gezondheid van met name ouderen, chronisch zieken en kleine kinderen. Om deze kwetsbare groepen te beschermen tegen zogenaamde ‘hittestress’ is het belangrijk dat in steden meer ruimte komt voor groen en water. Voorafgaand aan de themabijeenkomst maken we met partijgenoten een wandeling door Den Haag langs initiatieven die bijdragen aan een koelere stad.

De tweede bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 7 oktober en gaat over hoe we de economische groei in onze provincie kunnen bevorderen. Onze provincie profiteert nog maar mondjesmaat van de economische groei en het aantal mensen dat in onze provincie geen baan kan vinden, blijft nog altijd zorgelijk hoog. Omdat wij niet zien dat Gedeputeerde Staten met enige urgentie en ambitie aan dit thema trekt, willen wij graag met partijgenoten en deskundigen zelf tot een aanvalsplan komen. De resultaten kunnen naar wij hopen zowel lokaal als op provinciaal niveau worden ingebracht bij de begrotingsbehandelingen 2017.

Hartelijke groet,
Ron Hillebrand
Fractievoorzitter