Mooi succes PvdA: OV-tarieven in vervoersregio’s Zuid-Holland omlaag!

16 mei 2018

Het openbaar vervoer in de regio Zuid-Holland wordt vanaf deze zomer goedkoper, dankzij de inzet van de PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Al aan het begin van deze collegeperiode constateerden wij dat alle provinciale tarieven werden ‘bevroren’, behalve die van het OV. De prijs van het buskaartje steeg mee met de prijscompensatie. Pogingen van ons om ook de ov-tarieven op het prijspeil van 2015 te handhaven vonden echter geen steun van de meerderheid in de Staten.

Op 8 november 2017 echter werd een door Metin Celik en Ron Hillebrand namens de PvdA ingediend amendement met algemene stemmen aangenomen. Op grond van dit amendement is zowel in 2018 als in 2019 € 3,5 miljoen gereserveerd voor verlaging van de OV-tarieven naar minimaal het prijspeil van 2015.

Het provinciebestuur stelt, na consultatie van de vervoerders, voor om in de concessiegebieden Zuid-Holland Noord, Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee en de waterbus tot het einde van de looptijd van de concessie het prijspeil 2015 te hanteren. In Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden is de provincie momenteel in onderhandeling over een nieuwe concessieperiode. Een tariefsverlaging daar zal na de concessie worden doorgevoerd.

Deze operatie kost de provincie tot nu toe 4,6 miljoen euro. Voor de invoeringskosten is een raming gemaakt van 400.000 euro. Dat wil zeggen dat er van de 7 miljoen euro, die door het amendement voor de tariefsverlaging is vrijgemaakt, er vooralsnog 2 miljoen overblijven. Dit geld wordt gereserveerd gehouden voor de prijspeil correctie die volgt na de concessie in Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden (DAV).

Rotterdam en Den Haag profiteren niet mee.
Het stadsvervoer in en rond Rotterdam en Den Haag valt buiten de verantwoordelijkheid van de provincie. Hier is de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den haag) verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. De PvdA Statenfractie heeft voorgesteld dat de provincie meebetaalt om ook in de MRDH de OV-tarieven te verlagen naar prijspeil 2015. De gedeputeerde Vermeulen vond het voorstel van de PvdA sympathiek maar kon het niet vanuit deze middelen financieren. De PvdA zal hiervoor een ander voorstel maken bij de behandeling van de voorjaarsnota in juni van dit jaar.