PvdA Rijnland heeft handen aan het roer

Door Dorette Corbey op 5 juni 2019

Succesvolle verkiezingen in Rijnland! De PvdA is na de VVD de grootste partij in Rijnland. Drie zetels, en op een paar stemmen na waren het er vier geweest. Tijdens de informatieronde zijn verschillende mogelijke coalities onderzocht, waarbij het draagvlak het grootst bleek voor een brede afspiegelingscoalitie van VVD, PvdA, WaterNatuurlijk, CDA en de geborgde zetels van Agrarisch en Bedrijven. De PvdA kon voortbouwen op het werk van Jeroen Haan, Thea Fierens en Els Veenhoven in de vorige periode: de deelname van de PvdA aan de coalitie werd gewenst en werd ons gegund. Een mooie uitgangspositie om aan de onderhandelingen over het akkoord te beginnen.

Waterzuivering Haarlem
Over het coalitieakkoord kunnen we tevreden zijn. De kwijtscheldingsregeling is behouden, wat toch weer een overwinning voor de PvdA is. Veel aandacht voor achterstallig onderhoud in de waterketen. De waterzuiveringsinstallatie van Haarlem wordt vernieuwd en de bedoeling is van deze installatie een boegbeeld van de toekomst te maken. In Haarlem of in Leiden komt een extra zuiveringslaag om medicijnresten en microplastics uit het water te halen. Ook het bronbeleid is opgenomen: vervuiling voorkomen is meestal beter dan filteren. Rijnland gaat werk maken van ‘waterbewustzijn’ en participatie van inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld recreanten.

Geen hobbytaken
Onze inzet bij de onderhandelingen was daarnaast een ‘brede’ aanpak van de kerntaken van het waterschap. Klimaatverandering, aanpassing aan zowel droogte als hoosbuien, energietransitie, grondstoffenschaarste en de circulaire economie zijn wat ons betreft geen zaken die je er als een soort hobbytaken een beetje bij doet. Wat ons betreft zijn deze uitdagingen onderdeel van de kerntaken. Dat is voor het grootste gedeelte gelukt.

Ook over de werkwijze van Rijnland hebben we nagedacht. De PvdA heeft gepleit voor een meer gebiedsgerichte aanpak. Waterzuivering en de doelen van de kaderrichtlijn water hebben met elkaar te maken. Waterveiligheid en voldoende water staan niet los van elkaar en ook niet los van biodiversiteit of onze ecologische opgave. De geografie van Rijnland is divers: Kennemerland kent andere uitdagingen dan het Groene Hart of de Bollenstreek. Gebiedsgericht werken aan schoon water en droge voeten is efficiënter. Het is zeker ook een goede manier om burgers en belanghebbenden beter te betrekken bij water en om de samenwerking te intensiveren met gemeenten en met de twee provincies. Zo zijn we als Rijnland ook makkelijker herkenbaar en beter aanspreekbaar.

Veranderingen
Het coalitieakkoord is een uitstekend startpunt, maar veel is nog open. We gaan dus als PvdA-ers in Rijnland aan de slag om nu ook echt werk te maken van onze prioriteiten. Ons team ondergaat wel een ingrijpende verandering: nog voor de beëdiging van de hoogheemraden werd bekend dat ónze beoogde hoogheemraad Jeroen Haan met ingang van september benoemd wordt tot Dijkgraaf in De Stichtse Rijnlanden. Thea Fierens zal hem opvolgen als hoogheemraad in Rijnland. Erwin Stolk wordt lid van het Algemeen Bestuur. Dus felicitaties voor Jeroen, Thea en Erwin, allemaal veel succes toegewenst in jullie nieuwe functie.

Dorette Corbey commissievoorzitter

Dorette Corbey benoemd als commissievoorzitter

Dorette Corbey

Dorette Corbey

Dorette heeft veel politieke ervaring en beschikt over een breed bestuurlijk netwerk in Den Haag en Brussel, maar heeft ook haar verbindingen met de samenleving. Wil zich inzetten om de achterban meer te betrekken bij de taken van het waterschap. Bij uitstek gaat het dan om de nieuwe maatschappelijk relevante taken op het gebied van

Meer over Dorette Corbey