De BRZO-monitor is klaar!

12 juni 2018

Toen ik in de loop van 2016 in de pers allerlei alarmerende berichten tegenkwam over de uitstoot van de chemische fabriek Chemours bij Dordrecht viel het me op hoe lastig het is om adequate informatie over zo’n bedrijf te vinden. Informatie over de vergunning, de inspectierapporten, meldingen van incidenten etc. stonden, als ze al te vinden waren, op verschillende plaatsen en de  status van die informatie was ook niet al te duidelijk.

Bedrijven als Chemours vallen onder het ‘Besluit risico’s zware ongevallen‘, dat beoogt zware ongevallen bij inrichtingen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn te voorkomen. Zuid-Holland kent een groot aantal van deze ‘BRZO-bedrijven’. Als PvdA-fractie vonden we dat alle relevante informatie over dat soort bedrijven voor iedereen makkelijk vindbaar zou moeten zijn.

Een motie die opriep om de informatie op een overzichtelijke wijze aan te bieden (zie onder) werd, met alleen de VVD tegen, aangenomen. Vervolgens is een team van de provincie Zuid-Holland en de DCMR voortvarend aan de slag gegaan. Ik moet zeggen: het heeft even geduurd, maar nu heb je ook wat! Ik heb hem, als indiener van de motie, al even mogen zien. Eind juni komt de BRZO-monitor online.

Tot mijn genoegen hoorde ik van de ontwikkelaars dat de monitor ook de interne informatievoorziening van provincie en DCMR een kwaliteitsimpuls heeft gegeven. Alle informatie is geactualiseerd en op een plaats bij elkaar gezet. Als je nu iets wil weten over zo’n BRZO-bedrijf kun je dat ook als burger binnenkort makkelijk vinden.

Iedereen kan binnenkort zien welke bedrijven onder de BRZO-regeling vallen en wat er allemaal gebeurt om de veiligheid te optimaliseren.

Voorbeeld BRZO-monitor

Screenshot van de BRZO-monitor


 

Tekst van de motie, aangenomen met alleen de VVD tegen:

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • lnformatie over BRZO-bedrijven nog steeds moeilijk te vinden is;
  • De risicokaart slechts summiere informatie geeft op een niet al te gebruikersvriendelijke wijze;
  • DCMR slechts inspectierapporten op bedrijfsnaam op haar website aanbiedt.

Overwegende dat:

  • Omwonenden recht hebben op een goede voorlichting over BRZO-bedrijven en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Verzoeken GS

  • DCMR een interactieve kaart te laten opnemen op hun website met alle BRZO-bedrijven in ZuidHolland, waaraan informatie over BRZO-bedrijven gelinkt is;
  • Per BZRO-bedrijf een pagina aan te maken met in ieder geval: een bedrijfsprofiel, het risicoprofiel, (een bondige samenvattíng van) de verleende omgevingsvergunning (waarin in ieder geval aard een omvang van lozingen op het leefmilieu genoemd staan) en de inspectierapporten;

Waar ben je naar op zoek?