Schieland en de Krimpenerwaard

Verkiezingsprogramma

VerkiezingsprogrammaVerkiezingsprogramma PvdA Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 2019-2023.

Kandidatenlijst PvdA Zuid-Holland Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 2019-2023

 1. Wim van Heemst (man, 62 jaar, Rotterdam)*
 2. Arjen Hazelebach (man, 66 jaar, Nieuwerkerk)*
 3. Anneke Heinecke (vrouw, 65 jaar, Capelle aan den Ijssel)*
 4. Gerjo Goudriaan (vrouw, 57 jaar, Ammerstol)
 5. Wim van der Boor (man, 66 jaar, Rotterdam)
 6. Helmut Beckhuis (man, 68 jaar, Zoetermeer)
 7. Will de Haan (man, 70 jaar, Ammerstol)
 8. Jan Hendrik Stam (man, 67 jaar, Krimpen aan den IJssel)
 9. Rob Beek (man, 64 jaar, Rotterdam)
 10. Boudewijn Bruil (man, 73 jaar, Capelle aan den IJssel)

* Kandidaten met een asterisk achter hun naam zijn verkozen volgens het officiële proces-verbaal van de Kiesraad van 25 maart 2019.

Eén belangrijk aandachtspunt:
Belangrijkste punten verkiezingsprogramma

 • Educatie en een goede band met de jeugd

De PvdA wil dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zich in de komende jaren sterker gaat richten op een goede band met de jeugd. Educatie moet hoger op de agenda komen te staan. Er is vooral veel aandacht nodig voor middelbare scholen, technische vervolgopleidingen, hogescholen en universiteiten.

Per sub-regio

De stad Rotterdam

De stedelijke kern van Schieland en de Krimpenerwaard. Een bruisende stad met een belangrijk internationaal bedrijfsleven en veel inwoners. Rotterdam is in toenemende mate ook een toeristisch trekpleister. De intensieve bebouwing zorgt echter voor veel wateroverlast. Bij die wateroverlast wil de PvdA Schieland en de Krimpenerwaard inwoners en bedrijven de helpende hand bieden. Zo kunnen de we grote stad Rotterdam veilig, gezond en leefbaar houden.

Concrete punten:

 • De PvdA zet zich in voor gezond (zwem)water in de Kralingse Plas en de Bergse voor- en achterplas. Daarom pleit de PvdA voor voorkoming en actieve bestrijding van blauwalg en andere verontreiniging.
 • De PvdA ondersteunt bewoners bij paalrotproblemen in relatie tot de grondwaterstand. De eerste verantwoordelijkheid ligt hier bij gemeente en bewoners. Het hoogheemraadschap vervult hierbij een faciliterende rol.
 • Op het gebied van stedelijk waterbeheer werkt de PvdA Schieland en de Krimpenerwaard nauw samen met de gemeente Rotterdam. Daarbij passen we de stad zo aan, dat die veilig, gezond en leefbaar blijft, ook bij noodweer en andere bijzondere weersomstandigheden.
 • De PvdA ondersteunt bewoners bij het vinden van oplossingen voor wateroverlastproblemen in de stad. De wateroverlast in versteende wijken pakken we met voorrang aan. Samen met de inwoners zorgen we voor meer groen en minder steen.
 • Bij de herinrichting van het Alexanderplein zet de PvdA zich er voor in om dit plein waterdoorlatend te maken.

De Rotte en omgeving

Een prachtig gebied, met de rivier de Rotte als middelpunt. De PvdA streeft er naar dat de Rotte weer schoner wordt en dus nog aantrekkelijker voor wandelaars, fietsers en waterrecreanten. De PvdA wil waterberging Eendragtspolder optimaal benutten en de biodiversiteit in en rond de waterberging verbeteren. Het kassengebied rond de Rotte moet duurzaam leefbaar blijven. Daarom helpt de PvdA de tuinders om te investeren in een schone toekomst.

Concrete punten:

 • De Partij van de Arbeid streeft ernaar dat de Rotte weer een echte rivier wordt, niet afgedamd in Rotterdam maar gewoon uitstromend in de Nieuwe Maas. Dit is goed voor de kwaliteit van het water.
 • De PvdA zet in op een mooie, schone rivier de Rotte, met grote aantrekkingskracht voor wandelaars, fietsers, zwemmers en recreatievaarders. Iedereen moet zonder schroom kunnen recreëren op en langs de Rotte. Daarom gaan we ‘schoon’ gedrag aanmoedigen, o.a. door extra voorzieningen voor (scheeps)afval.
 • De PvdA is voorstander van een optimaal gebruik van waterberging de Eendragtspolder. Momenteel wordt de waterberging gebruikt om bij hoge waterstanden water uit de Rotte naar de berging te kunnen afvoeren. De Partij van de Arbeid vindt dat het ook mogelijk moet zijn om in tijden van droogte en dus (te) lage waterstanden water uit de berging naar de rivier te laten stromen. We gebruiken de berging dan als waterbuffer. Zo kun je de waterberging optimaal benutten.
 • Door de drassige grond van de waterberging Eendragtspolder kunnen weidevogels zich in dit gebied uitleven. Wie weet is er nog meer mooie natuur mogelijk rond de roeibaan en de waterberging. De PvdA bevordert de biodiversiteit in en rond waterberging de Eendragtspolder.
 • De PvdA wil graag dat het woon- en kassengebied rond de Rotte duurzaam leefbaar blijft. Er is hier veel bedrijvigheid. Tuinders verbouwen hier in kassen prachtige producten. Om dat in de toekomst te kunnen blijven doen, is het nodig dat tuinders innoveren, met gesloten watersystemen gaan werken, overgaan op nieuwe energiebronnen en energie terugwinnen. Sommige bedrijven zijn hier al volop mee bezig. De PvdA gaat een verdere ontwikkeling in deze richting stimuleren.

De Krimpenerwaard

Een uniek landschappelijk gebied onder de rook van Rotterdam. Mooi maar ook kwetsbaar. In de komende jaren gaat de PvdA hard werken aan een verantwoorde voortzetting van de melkveehouderij en de aanleg plus het beheer van nieuwe natuurgebieden in de Krimpenerwaard.

Concrete punten:

 • De Krimpenerwaard is een landschappelijk waardevol gebied, een groene long is voor de Randstad. Het is een kwetsbaar veenweidegebied met natuur en melkveehouderijen. De PvdA wil het mogelijk maken dat de melkveehouders daar ook in de toekomst hun bedrijven kunnen uitoefenen. De manier waarop de melkveehouderij nu wordt uitgeoefend leidt tot ernstige bodemdaling. Samen met agrariërs gaat de PvdA aan de slag om dit te veranderen.
 • In de Krimpenerwaard wordt 2400 hectare natuur en recreatie aangelegd. De PvdA wil dat beheerders van die natuurgronden in het kader van de nieuwe belastingvoorstellen geen extra belasting moeten gaan betalen.
 • Zolang het hoogheemraadschap belast is met het aanleggen en onderhouden van de wegen in de Krimpenerwaard, wil de PvdA met vernieuwing van wegen, bruggen en kolken zoveel mogelijk het landschappelijk beeld ondersteunen en versterken. Waterrecreatie moet ook in de toekomst mogelijk zijn.

De Zuidplaspolder

Een gebied waarin het laagste punt van Nederland ligt. Desondanks of misschien wel juist daarom heeft de Zuidplaspolder veel potentie. Enerzijds komt er in de komende jaren meer bebouwing. Aan de andere kant zijn er kansen om dit gebied in de toekomst een duurzame, wellicht recreatieve invulling te geven. Het is niet voor niets onderdeel van het Groene Hart.

Concrete punten:

 • De Zuidplaspolder zal de komende tientallen jaren sterk verstedelijken. De PvdA vindt dat hier een kans ligt om dit gebied klimaatbestendig en milieubewust in te richten.
 • De PvdA streeft er naar dat het hoogheemraadschap hiervoor zelf concrete plannen ontwikkelt en inbrengt bij de gemeente en de provincie, zodat hiermee bij plannenmakerij vooraf rekening kan worden gehouden.
 • Het gebied achter het gemaal Abraham Kroes is niet meer geschikt voor de traditionele veehouderij. Er moet snel een andere bestemming komen voor dit gebied. Binnen de contouren van het Groene Hart kunnen middelen hiervoor beschikbaar komen.