Rijnland

Verkiezingsprogramma

VerkiezingsprogrammaVerkiezingsprogramma PvdA Hoogheemraadschap Rijnland 2019-2023.

Kandidatenlijst PvdA Zuid-Holland Rijnland 2019-2023

 1. Jeroen Haan (man, 47 jaar, Zoeterwoude)*
 2. Thea Fierens (vrouw, 68 jaar, Noordwijk)*
 3. Erwin Stolk (man, 51 jaar, Katwijk)
 4. Dorette Corbey (vrouw, 61 jaar, Haarlem)*
 5. Bruno van Dunné (man, 54 jaar, Voorschoten)
 6. Anja van Zantvoort (vrouw, 63 jaar, Zoetermeer)
 7. Albert van Kampen (man, 63 jaar, Hazerswoude Dorp)
 8. Pieter Goossen (man, 57 jaar, Zoeterwoude)
 9. Olaf McDaniel (man, 62 jaar, Leiderdorp)
 10. Roy Panka (man, 57 jaar, Rijsenhout)
 11. Eric Bloembergen (man, 63 jaar, Vogelenzang)
 12. Nijs Keppel (man, 66 jaar, Amsterdam)
 13. Alderik Oosthoek (man, 24 jaar, Leiden)
 14. Govard Slooters (man, 61 jaar, Nieuwveen)

* Kandidaten met een asterisk achter hun naam zijn verkozen volgens het officiële proces-verbaal van de Kiesraad van 25 maart 2019.

Belangrijkste punten verkiezingsprogramma

Klimaatverandering

 • De PvdA zorgt voor piekberging – zeg maar waterparkeerplaatsen – om overtollig water op te vangen.
 • Een mooi voorbeeld hiervan is de piekberging Nieuwe Driemanspolder, die ook bijdraagt aan het verbeteren van de waterkwaliteit, zoals in de Zoetermeerse Plas. De PvdA wil dit gebied ook aantrekkelijk maken voor recreatie zodat inwoners er dubbel van kunnen genieten (samen met gemeente Zoetermeer).
 • De PvdA stimuleert de opvang van water op (groene) daken die water bergen en hittestress tegengaan, zoals in het stationsgebied in Leiden als duurzaamste kilometer van Nederland.

Schoon water

 • De PvdA zorgt voor een constante zuivering van afvalwater, zodat we schoon water hebben voor mens, dier en plant in sloten, rivieren en plassen.
 • De PvdA zorgt ervoor dat medicijnresten van ziekenhuizen en verzorgingshuizen niet meer in het riool komen.
 • De PvdA zorgt voor het sluiten of moderniseren van oude waterzuiveringsinstallaties om energiezuiniger en milieuvriendelijker te worden.
 • De PvdA zet zich in voor schoon water in onze plassengebieden zodat het daar ook fijn recreëren is.

Dijken

 • De PvdA zorgt ervoor dat de kust op orde blijft, mede dankzij de versterkingen met de ‘dijk in duinen’ in Noordwijk en Katwijk die al zijn doorgevoerd. De komende periode gaan we door met de rivieren en de regionale dijken.

Natuur en recreatie

 • De PvdA zorgt ervoor dat het huis van de vis op orde is.
 • De PvdA zorgt voor biodiversiteit en bij-vriendelijke gebieden.
 • De PvdA blijft investeren in zogenoemde Groene Cirkels, een samenwerkingsverband met bedrijven, kennisinstituten en overheden om afspraken te maken over wat iedereen kan doen om de natuur te versterken en toegankelijk te houden voor inwoners.

De stad

 • De PvdA zorgt ervoor dat Rijnland gemeenten zoals Haarlem en Leiden steun krijgen om van de stad een spons te maken door stenen te vervangen door groen zodat het water door de grond kan worden opgenomen. De PvdA zorgt ervoor dat Rijnland blijft samenwerken aan de klimaatbestendige stad en dat deze aanpak waar mogelijk wordt uitgebreid.
 • Samen met de inwoners en de gemeente Gouda zorgen we voor droge voeten van de inwoners van de stad met bodemdaling.
 • Met alle gemeenten maakt Rijnland afspraken over en werkt samen aan de klimaat- en wateropgaven, in overleg met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Bodemdaling

 • De PvdA zorgt ervoor dat er in veenweidegebieden nieuwe projecten met andere vormen van landbouw met een hogere grondwaterstand (zgn natte landbouw) worden gestart om bodemdaling aan te pakken, zoals in de ‘Gouwe Wiericke’ in Reeuwijk. Dit doet Rijnland dan samen met de boeren en de Wageningen universiteit.
 • De PvdA zorgt ervoor dat Rijnland maatwerkafspraken maakt met inwoners en gebruikers per gebied (stad of land, diepe polder of veenweidegebied).

Energietransitie en innovatie

 • De PvdA zorgt ervoor dat Rijnland nauwe samenwerkt met de Provincie, Katwijk en Noordwijk bij het opzetten van een blauwe energiecentrale (uit zout en zoet water nieuwe energie opwekken).
 • De PvdA zorgt ervoor dat Rijnland kennis ter beschikking stelt en (innovatie)budget beschikbaar stelt.
 • De PvdA zorgt ervoor dat Rijnland blijft inzetten op duurzame energie bij al haar eigen locaties, zoals het aanleggen van een Zonneweide bij de waterzuivering Katwijk.
 • De PvdA zorgt ervoor dat er meer projecten worden gestart om thermische energie (koude én warmte) uit oppervlaktewater en afvalwater te halen.

Eerlijke lastenontwikkeling

 • De PvdA zorgt voor nieuwe belastingvoorstellen gebaseerd op een rechtvaardige kostenverdeling;
 • De PvdA zorgt ervoor dat de kwijtscheldingsregeling wordt behouden;
 • De PvdA zorgt ervoor dat het regenwater zoveel mogelijk wordt ontkoppelt van de riolering en dat de ruimte zodanig wordt ingericht dat het water op een verantwoorde manier de grond in kan;
 • De PvdA zorgt voor onderzoek of de rioolheffing lager kan als je je regenwater afkoppelt (dan wel hoger als je dit niet doet).
 • De PvdA zorgt ervoor Rijnland blijft investeren in projecten als het huisvesten van spoedzoekers op terreinen van Rijnland en het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Besturen en samenwerken

 • De PvdA zorgt ervoor dat Rijnland actief blijft meewerken aan de Omgevingsvisie Hart van Holland om ervoor te zorgen vooraf wordt meegepraat over klimaatopgaven, energietransitie bij de ruimtelijke plannen van gemeenten.
 • De PvdA zorgt ervoor dat Rijnland actief meewerkt aan bouwlocatie Valkenburg als duurzame woonwijk waar energieneutraal wordt gebouwd met een robuust watersysteem om de wateroverlast tegen te gaan.

Communicatie

 • De PvdA zorgt ervoor dat Rijnland actief communiceert met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zodat U kunt meepraten over de plannen in uw omgeving;
 • De PvdA-fractie zorgt ervoor dat we zichtbaar én aanspreekbaar zijn, ook via social media. Wij reageren snel op vragen en ideeën.