Delfland

Verkiezingsprogramma

VerkiezingsprogrammaVerkiezingsprogramma PvdA Hoogheemraadschap Delfland 2019-2023.
 

Kandidatenlijst

 1. Leon Hombergen (man, 49 jaar, Delft)
 2. Elsbeth van Hijlckama-Vlieg (vrouw, 70 jaar, Den Haag)
 3. Lobke Zandstra (vrouw, 39 jaar, Den Haag)
 4. Peter Kiela (man, 60 jaar, Delft)
 5. Paulien van der Hoeven (vrouw, 47 jaar, Den Haag)
 6. Bart Minnebo (man, 37 jaar, Den Haag)
 7. Reinette Kiès (vrouw, 57 jaar, Den Haag)
 8. Pieter Boot (man, 63 jaar, Den Haag)
 9. Sef Teerink (man, 43 jaar, Den Haag)
 10. Sanne Tijmen van Osnabrugge (man, 42 jaar, Den Haag)
 11. Heleen van Luijn (vrouw, 61 jaar, Den Haag)
 12. Ton van Anraad (man, 67 jaar, Hoek van Holland)
 13. Paul van der Grinten (man, 71 jaar, Delft)
 14. Jaouad Khamkhami (man, 29 jaar, Nootdorp)
 15. Nico de Gier (man, 62 jaar, Westland)

Belangrijkste punten verkiezingsprogramma

Zeker zijn van klaar staan voor klimaatverandering

Delfland moet een actieve rol spelen in klimaatadaptatie. Dat gaat over klassieke taken van het waterschap zoals een slimmer beheer van gebieden om hen geschikt te maken voor waterberging op het moment van (te) grote regenval. Maar ook over nieuwe taken als de bijdrage aan het tegengaan van de ongunstige gevolgen van klimaatverandering. Een voorbeeld daarvan is het samen met gemeentes zorgen dat water een grotere rol gaat spelen in het tegengaan van ‘hittestress’ in dichtbevolkte stedelijke wijken. Nu moet actie genomen worden om grote kosten later te voorkomen.

Zeker zijn van schoon water

In ons volle waterschap willen we het water ook goed kunnen gebruiken voor recreatie en als zwemwater, ook en vooral bij warm weer. Daar zal Delfland vol op inzetten,. Daarom wordt vervuiling van het water met kracht bestreden. Vervuilen mag geen economisch rendement opleveren. De PvdA maakt zich sterk voor een duurzame economie. Circulariteit is een middel naar een meer duurzame economie. De PvdA wil bovendien hoge kosten voor de inwoners vermijden. Een circulair watersysteem wordt alleen ingevoerd als dit leidt tot een verbetering van de duurzaamheid en verbetering van de gezondheid. De extra kosten en het extra energiegebruik moeten worden afgewogen tegen het klimaateffect en andere mogelijkheden om in droge perioden voldoende zoet water te hebben in ons gebied.

Zeker zijn van goede dijken

De grote zeespiegelrijzing kan gevolgen hebben voor onze veiligheidsstrategie, zowel langs de kust als langs de Nieuwe waterweg en bij inliggende gebieden. Delfland gaat nu onderzoeken hoe de veiligheid op een robuuste manier kan worden gegarandeerd voor in ieder geval 3 generaties, tot 2100. Tot het onderzoek af is, moeten we verslechtering tegen gaan – de zeespiegel gaat zeker stijgen. Daarom zijn we tegen aantasting van veiligheid door bebouwing in de kuststrook. Deze mag later niet tot extra kosten leiden voor veiligheidsmaatregelen.

Zeker zijn van natuur en recreatie

Water, natuur en recreatie gaan hand in hand. Schoon water is daarbij een randvoorwaarde, waar de PvdA hard op inzet. Het Hoogheemraadschap heeft een sterke stimulerende en faciliterende rol voor recreatie op en naast het water, maar gemeente en provincie sturen dit aan. Delfland gaat door met de aanleg van de zoet-waterfabriek en de waterharmonica bij Vlaardingen, als dit niet ten koste gaat van andere belangrijke investeringen. De PvdA zet stevig in op een betere zwemwaterkwaliteit, met name in de aangewezen zwemwateren zoals de Delftse Hout, Krabbeplas en Dobbeplas, maar ook daarbuiten. Ons ideaalbeeld is dat iedereen in stedelijke grachten kan zwemmen, zoals dat in andere grote steden van ons land al het geval is.

Zeker zijn van droge voeten in woonwijken

Klimaatverandering vraagt om verschillende aanpakken per wijk. In sommige wijken willen we meer groen en meer oppervlaktewater, om wateroverlast tegen te gaan. Dat kunnen we doen met waterpleinen, of met open wegverhardingen en parkeerruimtes. In sommige andere wijken zou dit echter tot vochtoverlast kunnen leiden: daar hebben we een andere aanpak.

Zeker zijn van een beheerste energietransitie en innovatie

Delfland zal initiatieven van inwoners voortvarend en stimulerend behandelen. Het opwekken van energie voor derden en investeren daarin is weliswaar geen taak voor Delfland, maar Delfland draagt voortvarend haar steentje bij waar het kan, en rekening houdend met de financiële mogelijkheden en de gevolgen voor de waterschapstarieven.

Zeker zijn van eerlijke lastenontwikkeling

In Delfland is de kwijtschelding voor de waterzuiveringslasten afgeschaft door het afgelopen college. De PvdA heeft samen met vele maatschappelijke organisaties hier sterk actie tegen gevoerd, Onze inzet is om de mensen met het minste geld te ontzien. Dat kan met kwijtschelding en een milder incassobeleid voor schrijnende situaties, om schuldenstapeling en diepe persoonlijke ellende te voorkomen. Nadenken over de kosten voordat de rekening verdeeld moet worden is altijd belangrijk. Een beperking van de lastenstijging wordt bereikt door het toenemende aantal bewoners en bedrijven in ons gebied, goede planontwikkeling, en door verstandig financieel beheer.

Zeker zijn van slimme samenwerking

Het bestuur van Delfland zal beter moeten samenwerken: intern, en naar de omgeving. Het bestuur werkt inspirerend, en creëert veilige ruimte voor medewerkers zodat innovatie wordt gestimuleerd. In de samenwerking met andere partijen legt elke betrokken partij ook transparant verantwoording af over de geleverde prestaties en de daarvoor benodigde inzet. Dat doen we zowel in de samenwerking met andere overheden, als in de langdurige samenwerking met (semi) marktpartijen waarmee Delfland intensief samenwerkt ( PPS’en) of een aandeel heeft. Voor Delfland zal steeds meer inkoop geschieden met Maatschappelijk Verantwoorden Inkopen MVI als criterium. Ook daarmee dragen we bij aan een betere samenleving. De PvdA is kritisch op Privatiseringen en PPS’en: deze gaat Delfland alleen maar opnieuw aan bij overtuigende voordelen, ook op lange termijn.