Zeker zijn van een veilige voedselvoorziening

Onzeker zijn of je eten wel schoon en veilig is. Of je eten gemaakt is zonder gifstoffen die slecht zijn voor je gezondheid en de natuur. De boeren in Zuid-Holland moeten zo werken dat weidevogels, insecten en bijen blijven bestaan. Dat verdere bodemdaling wordt voorkomen, want daar hebben ook de huizen last van! Wij willen dat de landbouw de natuurlijke kringloop respecteert. Circulaire economie omvat ook de kringlooplandbouw waarin met respect voor mensen, dieren en natuur wordt gewerkt.

Er is een zorgvuldige verandering van de landbouw nodig, niet alleen voor dierenwelzijn, maar ook voor de gezondheid van onze inwoners. Met oog voor boeren die duurzaam produceren en de omgeving. Er moet meer nadruk komen te liggen op lokale productie, met respect voor de natuur. Duurzaam producerende boeren moeten een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. Zo kan iedereen genieten van veilig en duurzaam voedsel.

Hoger dierenwelzijn en meer biodiversiteit zijn uitgangspunten in ons landbouwbeleid. We stimuleren biologisch boeren. We kijken kritisch naar resultaten van “agrarisch natuurbeheer”: dit moet merkbaar leiden tot hogere biodiversiteit en dierenwelzijn.

Het tegengaan van klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de landbouw zoals we die nu kennen in onze provincie. De intensieve veehouderij zorgt voor veel uitstoot van fijnstof, ammoniak en voor stank. Ook ziektes zijn een risico, denk aan de Q-koorts. Het beperken van de intensieve veehouderij is daarom goed voor de gezondheid van onze inwoners.

Duurzame toekomst voor glastuinbouw
In onze (glas)tuinbouw werken misschien wel de meest innovatieve voedselproducenten van Europa. Het beste kassengebied van Europa staat bij ons, in het Westland. Een groot deel van ons voedsel en van onze export komt daarvandaan. Die kassen gebruiken nu nog veel aardgas. Samen met de sector gaan we dat veranderen. Ook is vermindering nodig van de uitstoot van bestrijdingsmiddelen, warmte, CO2, meststoffen en licht. Door verduurzaming kan de glastuinbouw internationaal concurrerend blijven. Dit koppelen we aan doelstellingen voor werk. We gaan uitbuiting tegen van werknemers die onder meer uit Oost-Europa komen.

Om in onze laaggelegen veengebieden koeien te kunnen laten grazen, moet continu water worden weggepompt. Als dat gebeurt, stoten veengebieden grote hoeveelheden CO2-broeikasgas uit. Daarmee kunnen we niet eindeloos doorgaan. Ook verzilting leidt tot uitdagingen. Daarover sluiten we graag een plattelandsakkoord. Duurzaam producerende boeren moeten een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. Zo kan iedereen genieten van veilig en duurzaam voedsel. En als er voedsel overblijft, helpt de provincie dat die goed terecht komt. Bijvoorbeeld via initiatieven als ‘Kromkommer’ of de voedselbanken.