Zeker zijn van duurzame energievoorziening die sociaal en eerlijk is

Onzeker zijn hoe lang je huis op het gas kan blijven. Of je de energierekening kan blijven betalen. Welke techniek (zon, wind, aardwarmte etc.) het slimste is voor Zuid-Holland, Nederland en Moeder Aarde. De PvdA werkt mee aan een duurzame energievoorziening. Maar wel met oog voor de betaalbaarheid. Niet alleen inwoners, ook bedrijven moeten meebetalen en meewerken.

De PvdA kiest voor een schoon Nederland, omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei. In 2050 moet Nederland een volledig duurzame energievoorziening hebben en volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Om dat te bereiken is vermindering van energieverbruik nodig, meer opwekking van duurzame energie en zo veel mogelijk hergebruik van energie. Bij de overstap naar een circulaire economie kan de provincie een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door het zelf investeren in duurzame energie, het wegnemen van belemmeringen hiervoor of door het stimuleren van onderwijsprogramma’s door mbo- en hbo- instellingen gericht op het opleiden van de voor de energietransitie benodigde kennis en mankracht.

Zoveel mogelijk dakoppervlak die daarvoor geschikt is, willen we laten voorzien van zonnepanelen, mits dat past in de omgeving. Zoveel mogelijk hindernissen hierin willen we wegnemen, bijvoorbeeld bij huurhuizen en appartementen. Ook zonnevelden bieden perspectief. Uitgangspunt is wel dat die niet ten koste gaan van landschappelijke waarden.

Voor de overgang naar duurzame energie is het plaatsen van windmolens nodig. In een volle provincie als Zuid-Holland kunnen windturbines op land wel veel overlast geven aan omwonenden, zoals geluidsoverlast en slagschaduw. Verdere ontwikkeling van energieopwekking met windturbines zal daarom wat de PvdA betreft vooral van de Noordzee moeten komen. Aan nieuwe projecten voor windturbines op land werken we alleen mee als omwonenden instemmen, en als zij via energiecollectieven kunnen participeren. Windmolens van en voor omwonenden verdienen ruimte en ondersteuning.

Om huizen te verwarmen willen we meer collectieve systemen, zoals warmtenetten. Die zijn voor inwoners goedkoper dan individuele warmtepompen. Ook nemen ze minder ruimte in. We steunen de aanleg van een “warmterotonde”. Deze maken we niet commercieel; ze blijft in publieke handen. Zo blijft de macht bij onze volksvertegenwoordigers in plaats van buitenlandse multinationals. Met restwarmte uit de industrie kunnen we warmte leveren aan woonwijken, tuinbouw en andere bedrijven. Die hebben dan geen aardgas meer nodig. Voor de “fossiele industrie” mag dit overigens geen excuus zijn om “fossiel” te blijven. Ook zij moet verduurzamen. Op termijn stappen we over van industriële restwarmte naar gebruik van diepe aardwarmte.

Bij de omslag naar duurzame energie past het niet dat we nog investeren in fossiele energie. Vanwege de veiligheid van onze inwoners, moeten we stoppen met boren naar aardgas en schaliegas.