7 juni 2017

‘Waste to Chemicals’, goede ontwikkeling met nog te veel onduidelijkheden

GS wil gebruik van voedingsgewassen om methanol te maken niet uitsluiten.

Een van de speerpunten van de provincie is het stimuleren van een ‘circulaire en bio-based economy’ in Zuid-Holland: een economie waarin het afval van de een de grondstof voor de ander is en waarin fossiele grondstoffen worden vervangen door plantaardige grondstoffen. De PvdA steunt dit streven van harte en we stonden daarom zeker positief tegenover het voorstel om  in de Voorjaarsnota € 7.500.000,- beschikbaar te stellen voor het project Waste to Chemicals (W2C), een fabriek die in de Rotterdamse haven afvalstoffen gaat omzetten naar chemische grondstoffen als methanol. Het aan PS gepresenteerde voorstel vonden wij echter te vaag om te steunen.

De PvdA diende drie amendementen in om het voorstel te verbeteren. Twee – uitdrukkelijk in het besluit opnemen dat het om een lening gaat en dat Provinciale Staten de voorwaarden waaronder Zuid-Holland zal participeren nog ter goedkeuring krijgt voorgelegd  –  werden aangenomen.

Een derde amendement om geen voedingsgewassen of anderszins op een betere manier herbruikbare afvalstromen te gebruiken werd echter verworpen. Om die reden besloten we uiteindelijk toch tegen het voorstel te stemmen.

Willem Minderhout