Voorkomen misstanden huisvesting arbeidsmigranten

30 april 2019

Nu de provincie de huisvesting van arbeidsmigranten onder de loep neemt, vragen PvdA, GroenLinks en SP of daarbij ook het voorkomen van misstanden kan worden meegenomen.

Voor de zomer start de provincie Zuid-Holland een onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten die tijdelijk in de provincie komen werken. Dit programma gaat ervan uit dat arbeidsmigranten van groot belang zijn voor de economie van Zuid-Holland.  De krapte op de woningmarkt maakt huisvesting voor hen echter steeds lastiger. De aankondiging van het onderzoek naar de huisvesting riep een aantal vragen op. Aangezien in deze formatieperiode nog geen commissievergaderingen plaatsvinden, heeft Evelyn Hijink (PvdA) samen met Berend Potjer (GroenLinks) en Lies van Aelst (SP) schriftelijke vragen gesteld.

Op 29 maart 2019 is in de NRC beschreven dat Oost-Europese migranten in  Zuid-Holland slechte omstandigheden ervaren: zo wordt in de berichtgeving genoemd dat zij veelal worden uitgebuit en dat uitzendbureaus voor wie ze werken de regels omzeilen om zoveel mogelijk aan hen te verdienen. Ook de huisvesting laat te wensen over. GroenLinks, de SP en de PvdA vroegen daarom nadrukkelijk of het verdere voorkomen van dit soort problemen wordt meegenomen in het programma. Tevens vermeldde Omroep West op vrijdag 26 april 2019 dat een rechter concludeerde dat het noodzakelijk is dat de gemeente Westland werk maakt van een oplossing voor de huisvestingsproblemen rond arbeidsmigranten. Op dit moment vindt geen overleg plaats tussen de gemeente en de glastuinbouwbedrijven over de huisvestingsproblemen, terwijl de arbeidsmigranten hard nodig zijn.

Ook viel het de fracties op dat in de aankondiging van het programma voor huisvesting van arbeidsmigranten nog niets werd genoemd over de betrokkenheid van woningcorporaties. Zuid-Holland kampt momenteel met een krapte op de woningmarkt. Zo is er een groot tekort aan betaalbare huisvesting, met name sociale huurwoningen. De PvdA, GroenLinks en SP vragen daar al langer aandacht voor. Indien woningcorporaties in het programma zouden worden meegenomen, is het waarschijnlijker dat dit tekort aan betaalbare woningen in beeld komt. Ook kunnen de woningcorporaties bijdragen aan het oplossen van dit tekort. Ook arbeidsmigranten verdienen een bonafide verhuurder.