8 oktober 2015

Update PvdA Zuid-Holland oktober 2015

Beste partijgenoten en belangstellenden,

De wereld staat op zijn kop. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlogen waar goed en kwaad niet meer simpel van elkaar zijn te onderscheiden. Dagelijks worden we geconfronteerd met hartverscheurende beelden van vluchtelingen die op zoek zijn naar een iets beter en vooral veilig bestaan. Aangrijpende beelden die niet meer loslaten. Vanzelfsprekend hebben wij ook in onze provinciale fractie gesproken over wat wij kunnen bijdragen aan de menswaardige opvang van de ontheemden die op onze deur kloppen. Het versneld beschikbaar krijgen van voldoende noodopvang heeft op dit moment de grootste prioriteit. Versnelde uitstroom van statushouders uit de asielzoekerscentra helpt daarbij. Het voorstel van ons Tweede Kamerlid Albert de Vries om binnen twee jaar honderdduizend tijdelijke sociale huurwoningen te bouwen, verdient daarom steun van de provincie.

Thuis in Nederland
Maar de vluchtelingencrisis gaat niet alleen over vandaag en morgen. Als onderdak is georganiseerd, als kinderen de weg naar school weer vinden, zullen we moeten zorgen dat zij zich thuis voelen in Nederland, dat ze snel de Nederlandse taal leren en dat ze mee gaan doen. En we zullen moeten investeren in maatschappelijk draagvlak. In de tijd dat ik bestuurlijk actief was in Leiden, gebruikte het stadsbestuur met trots de leus ‘Leiden stad van vluchtelingen’. Als ik vandaag de beelden van de NOS tot me laat komen, lijkt die tijd opeens een eeuwigheid terug, terwijl het ‘slechts’ een decennium is.

Frans Timmermans
Ik was zeer onder de indruk van de evenwichtige manier waarop Frans Timmermans het vluchtelingenvraagstuk onlangs in Nieuwsuur besprak. En ik deel zijn vrees voor een Europa waarin extreemrechts en xenofobie uiteindelijk regeren. Er ligt dus een zeer belangrijke taak voor alle sociaal democraten om het maatschappelijk debat hierover vol overgave te voeren en daarbij oog te hebben voor zowel de humanitaire nood als de angsten bij onze inwoners.

Zuid-Holland werkt
In de fractie spreken wij niet alleen over de grote actuele politieke ontwikkelingen, maar ook over de eerste begroting van de nieuwe coalitie. Voor ons is belangrijk dat de provincie maximaal inzet op meer werk voor onze inwoners. De economie groeit, maar nog steeds kunnen teveel mensen, in het bijzonder jongeren, ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, niet meedoen. Ter inspiratie op dit voor ons zo belangrijke onderwerp organiseren we op 30 oktober een bijeenkomst ‘Goed Werk’. Samen met Monika Sie, John Kerstens, Mohammed Mohandis, Pierre Heijnen (ROC) en Yde van der Burch (FNV) gaan we aan de slag met de thema’s ‘Meer banen’, ‘Beter werk’ en ‘Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’. Doel van de bijeenkomst is te komen tot voorstellen die in de provincie en gemeenten kunnen worden ingebracht bij de begrotingsbehandelingen.

Tarieven OV bevriezen
Bij de begrotingsbehandeling zullen wij verder voorstellen om de tarieven in het openbaar vervoer te bevriezen. De coalitie heeft de kosten voor de automobilist met tien miljoen verlaagd, de OV reiziger moet het doen met een kostenstijging van ‘niet meer dan de inflatie’. Dat verschil is niet uit te leggen. Verschillende partijen reageerden dit voorjaar al positief op onze inbreng, maar toen was men nog niet toe aan het bevriezen van de OV-prijzen. Wij zullen ons hiervoor hard blijven maken tot ons voorstel wel een meerderheid haalt .

Sciencepad
Tenslotte wil ik twee mooie projecten onder de aandacht brengen waar de fractie nu mee bezig is, namelijk het Sciencepad en de Nachtboot. Over het Sciencepad heeft u wellicht al eerder gehoord. Het is een fietspad dat de kennisinstellingen in Zuid-Holland met elkaar verbindt. Maar het idee behelst meer dan de aanleg van een fietspad (de route ligt er immers grotendeels al). De meerwaarde is dat het Sciencepad de kennisinstellingen die Zuid-Holland rijk is op de kaart zet, en daarmee het innovatieve karakter van onze provincie toont. En dat is belangrijk, willen we internationaal concurrerend blijven. De kennis hebben we zeker in huis, met onder andere drie universteiten, TNO en Estec. Het moet alleen wel zichtbaar worden gemaakt. Inmiddels hebben we in D66 en naar het lijkt ook in de VVD enthousiaste medestanders gevonden voor (delen van) het plan. De komende tijd willen we met hen kijken wat andere partijen nodig hebben om het idee te omarmen.

Nachtboot
Een ander project van de fractie is de Nachtboot. Naar aanleiding van klachten van bewoners over de slechte bereikbaarheid van de Drechtsteden in de avonduren met de waterbus zijn we het meldpunt Nachtboot Drechtsteden gestart. Met dit meldpunt willen we onderzoeken hoe de Drechtsteden nog aantrekkelijker kunnen worden door uitbreiding van het vervoer over water. Inwoners wordt gevraagd een enquête in te vullen met vragen over reizen over water en de Nachtboot. Als er voldoende animo in de regio is, willen we voorstellen dat de Nachtboot proef gaat draaien in de zomermaanden van 2016. Jullie helpen ons enorm als jullie de enquête invullen en helpen verspreiden (via facebook, twitter, of mondeling). De enquête is te vinden op onze website: www.pvdazuidholland.nl.

Hartelijke groet,
Ron Hillebrand
Fractievoorzitter