Stop geluidsoverlast A4 en het vliegverkeer

20 februari 2019

Bij de laatste Provinciale Statenvergadering van deze periode zet de PvdA-fractie in op bescherming tegen geluidsoverlast. De fractie wil een groen geluidsscherm bij de A4 (Voorschoten). Ook pleit de fractie voor beperking van geluidsoverlast van vliegveld Rotterdam The Hague Airport en Schiphol. De omwonenden hebben volgens de PvdA recht op meer minder lawaai.

Volgens de PvdA is de geluidsoverlast van de A4 op plekken als Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en in het groene recreatiegebied Vlietland sterk toegenomen. “Bewoners, gemeenten en diverse organisaties hebben aangegeven dat het zo niet langer kan. Daarom is het nu tijd voor maatregelen: het is nodig dat er geluidswerende middelen komen om de bewoners te beschermen tegen geluidsoverlast van de A4”, aldus woordvoerder Anne Koning. Gedeputeerde Staten gaven eerder aan dat er geen opdracht zou zijn voor geluidswerende maatregelen, terwijl hier uitvoerig over gesproken is en er bovendien veel beloftes zijn gedaan aan inwoners. Ook zouden de maatregelen volgens de gedeputeerden teveel geld kosten, terwijl de afgelopen jaren in de maand mei vaak enkele miljoenen als positief jaarrekening resultaat werden gemeld. Ook als Rijkswaterstaat in een onderzoek naar de verbreding van de A4 onvoldoende aanleiding ziet om geluidswerende maatregelen te betalen vanuit Rijkswaterstaat, moet de provincie volgens de partij luisteren naar haar inwoners en deze maatregelen inzetten.

Een ander thema dat vandaag op de agenda staat, is de luchtvaart. Afgelopen maandag kwam VVD-minister Van Nieuwenhuizen nog volop in de media omdat zij beweerde dat Schiphol nog verder kan en moet groeien na 2020. De PvdA wil de groei van de luchtvaart juist een halt toeroepen, zowel wat betreft Rotterdam The Hague Airport als Schiphol. “Omwonenden vertellen nu al dat de geluidsoverlast steeds erger wordt. Een groei van Rotterdam The Hague Airport is momenteel niet mogelijk zonder extra geluidshinder voor omwonenden. Wij roepen gedeputeerden en de Rijksoverheid daarom op om het aantal vluchten naar Rotterdam The Hague Airport en Schiphol niet te laten toenemen”, aldus woordvoerder Willem Minderhout.

Na de beweringen van de VVD landelijk, is het nog maar de vraag of de huidige coalitiepartijen in Zuid-Holland (onder wie de VVD) zullen luisteren naar de oproepen van omwonenden en belangenorganisaties. De PvdA vindt dat de bewoners serieus genomen moeten worden en vraagt daarom om extra aandacht voor de geluidsoverlast. Deze onderwerpen vragen de komende Statenperiode vaker de aandacht. We wonen en werken dicht op elkaar in Zuid-Holland. Ook na de verkiezingen van 20 maart zal de PvdA zich hard maken tegen geluidsoverlast en luisteren naar bewoners.

Update
In het debat over luchtvaart zijn drie moties aangenomen. De motie van fractielid Willem Minderhout riep op pas op de plaats te bewaren tot het beperken van het aantal vluchten van en naar Schiphol, totdat alle gevolgen voor eventuele groei helder zijn. Verder zijn er voorstellen aangenomen als het niet langer toenemen van overlast van omwonenden wat betreft de totale geluidsruimte rondom Rotterdam The Hague Airport, het in gesprek gaan met bewonersorganisaties over een Burgermeetnet voor het geluid en zullen opties worden verkend om te onderzoek te oden naar alternatief ruimtegebruik van het terrein van Rotterdam The Hague Airport.

Voor gemeenten als Voorschoten en Leidschendam is het goede nieuws dat Provinciale Staten uitsprak een geluidswerende maatregel te willen treffen. Lijsttrekker Anne Koning kreeg dit onderwerp op de agenda van Provinciale Staten en is trots op het resultaat. Door met andere partijen samen te werken is er nu een stap vooruit gezet. De PvdA had graag verder willen gaan door sneller een geluidsscherm te kunnen regelen dat door provinciegeld zou worden betaald, maar helaas was hier geen meerderheid voor. Desondanks is dit al een grote stap en dat telt voor de fractie: wij pakken problemen samen aan!