21 april 2016

Samen verder fietsen

Het nieuwe provinciale Fietsplan 2016-2025 ‘Samen verder Fietsen’ is tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 20 april unaniem vastgesteld. De Partij van de Arbeid is om meerdere redenen enthousiast over de vastgelegde ambities. Woordvoerder Anne Koning: “Meer mensen op de fiets dient een heleboel doelen. Voor bereikbaarheid van binnensteden, voor schone lucht, om te genieten van ons provinciaal groen, het past bij de kenniseconomie en geeft bovendien een impuls aan de economie, is goedkoop en gezond. Daarom hoort Fietsbeleid onderdeel te zijn van het mobiliteitsbeleid (bereikbaar, leefbaar, veilig) van de provincie.” In het fietsplan zijn eerdere moties van van de PvdA overgenomen. Die vroegen om innovatieve toepassingen in de praktijk te gebruiken (fieldlab), te investeren in icoonroutes (zoals voor kennisroutes en Hollandse steden) en Europese middelen te verwerven.

Ondanks de brede instemming met de ambities waren er ook zorgen. We pleitten voor meer geld en waarschuwden voor onbedoelde verslechteringen.

Nu is er iets meer dan 30 miljoen voor de uitvoering van projecten voor de periode t/m 2025. Dat is dus 1 euro per inwoner per jaar. De gedeputeerde zegde toe te zoeken naar meer geld bij bijvoorbeeld het rijk voor fietsprojecten. Binnen de Staten waren er meerdere partijen die hebben aangeven ook op de provinciebegroting te willen zoeken naar meer geld voor de uitvoering. Een concreet onderwerp waarvoor middelen ook gezocht worden zijn zogenaamde Park&Bike oplossingen, mogelijk in de vorm van knooppunten voor auto/ov en fiets. Projecten voor de doelgroep scholieren, die geen alternatief hebben, zijn ook genoemd. Wij blijven als PvdA ook meezoeken naar die extra middelen op onze eigen begroting. Wat ons betreft had er op 20 april al besloten kunnen worden 5 miljoen extra vrij te maken voor de fiets. Andere partijen wilden hierover pas besluiten als de begroting wordt voorbereid.

Tweede zorgpunt zijn de, onbedoelde, verslechteringen van de fietsinfrastructuur. Het gaat dan om aanpassingen die logisch zijn als je alleen vanuit de auto denkt, zoals de aanleg van een turborotonde of het verplaatsten van tractoren van de gewone weg naar de ventwegen. Helaas verslechteren daarmee tegelijk de fietsmogelijkheden. En dat zou wel erg zuur zijn in het licht van de net vastgestelde ambities. Gedeputeerde Floor Vermeulen gaf aan dat hij er naar streeft dat het Fietsbeleid in het DNA van de organisatie komt. Hij wil de organisatie laten nadenken over de effecten voor fietsers, zowel bij concrete projecten als periodiek. En dat er over deze projecten wordt gesproken met mensen van buiten het provinciehuis, zoals de Fietsersbond.

Anne Koning: “Het is mooi om te zien dat alle Staten-leden voor het Fietsbeleid hebben gestemd. Wij zullen ons de komende periode als PvdA ook blijven inzetten voor het uitvoeren van de ambities. Dan fietsen we ook echt samen verder in Zuid-Holland.”Het fietsplan is te lezen via: http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/fietsverkeer/. Het uitvoeringsplan Fiets wordt nu voorbereid, daaruit blijkt welke projecten met de nu beschikbare middelen kunnen worden opgepakt.