10 april 2017

PS steunt motie PvdA om de gebouwde omgeving rijp te maken voor warmte als alternatief voor aardgas

Onlangs hebben Provinciale Staten goedkeuring gegeven aan een plan van GS om 65 miljoen beschikbaar te stellen voor een ‘revolverend fonds’ ten bate van de totstandkoming van een ‘open’ (d.w.z. onafhankelijk van warmte-aanbieders en warmte-afnemers) warmte-infrastructuur in Zuid-Holland, de ‘Warmterotonde’. ‘Revolverend’ wil zeggen dat het geen subsidie betreft, maar dat het geld in de vorm van leningen of aandelen wordt uitgegeven en dus uiteindelijk weer terugvloeit naar de provinciekas.

In de aanloop naar dit besluit was er de nodige discussie over de vraag of de kolencentrales op de Maasvlakte op deze warmte-infrastructuur zouden moeten worden aangesloten. Wij dienden daarom een motie in die eiste dat het aanbod van restwarmte niet ten koste zou gaan van duurzame initiatieven als geothermie (warmte uit de bodem) en dat de warmterotonde op den duur zo duurzaam mogelijk zou moeten zijn. Onze motie werd aangenomen. GL en PvdD stemden tegen omdat ze hem niet ver genoeg vonden gaan. Deze partijen dienden een motie in om principieel af te zien van het gebruik van ‘kolenwarmte’.  Gezien de opstelling van de coalitiepartijen was dit echter een kansloze motie.

In de definitieve plannen van het Rotterdams Havenbedrijf (een belangrijke partner in de toekomstige Warmterotonde) komen de kolencentrales echter gelukkig niet meer voor als leveranciers van warmte. Gezien de potentiele vraag naar warmte staan de huidige plannen de totstandkoming van geothermie niet in de weg. Wij constateerden dat onder deze omstandigheden de Warmterotonde op onze warme steun kan rekenen en onze motie als ‘afgedaan’  beschouwd kan worden. Ook GroenLinks is inmiddels voorstander van een warmterotonde en zelfs de PVV. De Partij voor de Dieren bleef tegen, omdat ze geen restwarmte van fossiele verbrandingsprocessen wensen te gebruiken.

De PvdA, als oppositiepartij, blijkt in dit dossier GS meer steun te verlenen dan de grootste coalitiepartner, de VVD. Hun woordvoerder, Marcel Ludema, is een uitgesproken ‘klimaatscepticus’. In de aanloop naar de behandeling van het Warmtefonds vroeg hij zich af of het geld voor het fonds niet beter in energiebesparing kan worden geinvesteerd. Energiebesparing vindt de PvdA uiteraard ook een belangrijk onderwerp. Ik daagde Ludema daarom uit om met een voorstel te komen. De VVD kwam echter niet met een alternatief voorstel, dus dienden wij wederom een motie in. Deze keer om de Warmterotonde met energiebesparing te verbinden.

Om effectief gebruik te kunnen maken van een warmtenet in de bestaande woningvoorraad dienen woningen (en andere gebouwen) namelijk redelijk goed geïsoleerd te zijn. In wijken waar het aardgasnetwerk aan vervanging toe is moet er dus nog wel het een en ander gebeuren aan de kwaliteit van de woningen om aansluiting op een warmtenet een goed alternatief voor aardgas te laten zijn.

Onze motie die opriep om samen met gemeenten, woningcorporaties en andere belanghebbenden wijken die daarvoor in aanmerking komen bouwkundig en infrastructureel rijp te maken voor een warmtenet werd door Provinciale Staten aangenomen. Tot mijn verbazing stemde de VVD (en de PVV) tegen. Blijkbaar hecht de VVD als puntje bij paaltje komt toch niet zoveel belang aan energiebesparing. De Partij voor de Dieren steunde de motie ook, terwijl ze wel tegen het Warmtefonds stemden.

Hopelijk krijgt de totstandkoming van de Warmterotonde nu een vliegende start. Het is verreweg het meest effectieve project om de CO2-uitstoot terug te dringen in onze provincie.


Willem Minderhout