30 mei 2016

Willem Minderhout over hoe maar geen einde komt aan het dossier Chemours

Onlangs bezocht ik een bijeenkomst van de bewoners van de Dordtse wijk ‘De Staart’ in Zorgcentrum ‘De Merwelanden’. We spraken over de gevolgen van de PFOA-vervuiling door de teflonfabriek van Chemours (voorheen DuPont). De onrust is groot. Veel bewoners willen hun bloede laten onderzoeken.

Erik Meijer, de kersverse directeur van Chemours probeerde een zeer geëmotioneerde zaal uit te leggen wat er aan de hand is, of zou kunnen zijn, en hoe het RIVM door middel van een groot onderzoek een antwoord probeert te vinden op de vraag naar de omvang en de impact van de vervuiling met PFOA. Deze hulpstof voor de teflonproductie wordt inmiddels niet meer gebruikt vanwege de giftigheid, maar naar de gevolgen van de vroegere uitstoot kan men nu slechts raden.

Zo’n wetenschappelijk onderzoek, waarbij steekproefsgewijs bloedonderzoek wordt gedaan, heeft echter een lange doorlooptijd. Veel aanwezigen bleken nu te willen weten of ze al dan niet een riskante dosis PFOA in hun bloed hebben. De zichtbaar geëmotioneerde Erik Meijer kon hierop alleen maar antwoorden dat Chemours zich houdt aan de afspraken met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht om de RIVM-methodiek te volgen. Ook de Dordtse wethouder Rik van der Linden (CU) wilde niet van die lijn afwijken.

Ik ben het met beide heren eens dat het RIVM-onderzoek zorgvuldig moet plaatsvinden. Ik heb echter namens onze fractie al meerdere keren – tot aan een interpellatiedebat aan toe – bepleit om mensen die op vrijwillige basis hun bloed willen onderzoeken tegemoet te komen, maar we konden daar geen meerderheid voor krijgen in de Statenvergadering. Zo’n onderzoek kost 85 euro. Een van de aanwezige vertelde me dat hij zo’n onderzoek graag wil doen, maar het met een gezin met drie kinderen niet kon opbrengen. De rationele aanpak van het RIVM is prima, maar je moet ook rekening houden met de emoties van de mensen. Alle kwalen en kwaaltjes worden momenteel als een mogelijk gevolg van PFOA gezien. Een bloedonderzoek kan wellicht onterechte onrust wegnemen.

Samen met de Dordtse PvdA-ers Jacqueline van den Bergh en Peter Puik sprak ik nog even met twee Dordtse SP-leden. Zij bleken actie te voeren voor een dergelijke vergoeding van bloedonderzoek. Ik heb ze aangeraden om in contact te treden met de verantwoordelijke SP-gedeputeerde Rik Janssen en de SP-fractieleider in de Staten Lies van Aelst. Tot mijn spijt kon ik tot nu toe noch deze gedeputeerde, noch de SP-fractie overtuigen om deze aanvullende maatregel te nemen.

Terwijl ik zat na te denken of en – zo ja – hoe ik dit onderwerp nog een vierde keer aan de orde zou moeten stellen verscheen er een artikel in de krant waarin SP-kamerlid Ulenbelt voor een vergoeding van een vrijwillig bloedonderzoek pleitte. De voorzitter van de bewonersvereniging vroeg me per mail of bezorgde buurtbewoners niet met voorrang bij het RIVM-onderzoek betrokken zouden kunnen worden.

Het RIVM bleek echter van plan om de onderzoekspopulatie die aan een bloedonderzoek zal worden onderworpen uit een aselecte steekproef uit het bevolkingsregister te halen. Slechts als dat niet genoeg deelnemers oplevert denken ze eraan om vrijwilligers toe te laten. Deze nieuwe ontwikkelingen boden me de gelegenheid om er door middel van schriftelijke vragen op aan te dringen om vrijwilligers die aan de vereisten voor de steekproef voldoen direct al bij het RIVM-onderzoek te betrekken. De vragen zijn nog niet beantwoord, dus we wachten af.

Willem Minderhout