Pas op de plaats voor de Verlengde Bentwoudlaan

31 januari 2018

Om de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de N207 te verbeteren zijn afgelopen jaren onder andere de oostelijke rondweg Boskoop, de parallelstructuur A12 en de maatregelen aan de N207 boven Alphen aan den Rijn richting Leimuiden gerealiseerd. Nu is er nog een oplossing nodig voor de N207 en de wegen ten westen van de N207, omdat die steeds voller worden. Dit geldt vooral voor Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Met het voorkeursbesluit ‘Planstudie N207 Zuid’ kozen Provincie en gemeenten in de eerste helft van 2016 voor de Verlengde Bentwoudlaan als een eerste stap om de verkeers- en leefbaarheidsproblemen in deze regio op te lossen.

Afgelopen jaar hebben de Provincie en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen in samenwerking met belanghebbenden de Verlengde Bentwoudlaan zo goed mogelijk ingepast in de omgeving en het Bentwoud. Samen met belanghebbenden zijn maatregelen uitgewerkt om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Deze werden vandaag in een vergadering van de Provinciale Staten van Zuid-Holland ter besluitvorming voorgelegd.

De Partij van de Arbeid heeft vandaag in het Provinciehuis gepleit voor een pas op de plaats. De Verlengde Bentwoudlaan gaat extra verkeer aantrekken (zo’n 23.000 tot 33.000 auto’s per dag). Dan kun je niet spreken van het oplossen van problemen. Dit is het faciliteren van verkeer,dat er nu niet is en in de toekomst mogelijk ook niet. De beoogde knelpunten die men opgelost wil hebben zijn er feitelijk niet.
Uit studies blijkt ook dat de Verlengde Bentwoudlaan meer knelpunten veroorzaakt dan het oplost.
Ook voor de groei van Waddinxveen en Boskoop is deze weg niet per se nodig. Er is veel meer behoefte aan een oost-westverbinding om de knelpunten in Boskoop beter op te lossen, omdat de problemen veroorzaakt worden bij de hefbrug in Boskoop.

In 2016 is het Bentwoud aangelegd. Het Bentwoud is er om de balans tussen Randstad en groen te herstellen. Een robuust Bentwoud is hard nodig. Een drukke asfaltweg dwars door het Bentwoud aanleggen verstoort juist de rust en de balans.

Er is een integrale studie nodig voor het hele gebied, want voortschrijdend inzicht ontbreekt of leidt niet tot aanpassingen. Het lijkt allemaal in beton gegoten en dat terwijl er twijfels zijn over de cijfers. Er zijn cijfers die elkaar tegenspreken en die niet stroken met de werkelijkheid. Statenlid Metin Çelik van de PvdA: “Nu beslissen over een eerste stap wordt een zet zonder integrale toetsing of visie. En als de eerste stap een verkeerde is, dan slaan we de plank volledig mis. Waarom niet de brede studie afwachten voordat we een besluit nemen?!”

De PvdA heeft vandaag duidelijk aangegeven dat zij tegen het voorgesteld besluit is om de verkenningsfase af te sluiten en te starten met de uitvoeringsfase. De PvdA heeft daarom gepleit voor een pas op de plaats om nog eens goed naar het geheel te kijken. “De gedeputeerde liet in de eerste termijn duidelijk weten dat hij niet wilde bewegen. Toen aan het begin van de tweede termijn de fractie van de CU/SGP een ordevoorstel deed om het debat op te schorten tot na een integrale afweging, hebben wij dit voorstel gesteund, omdat het ook onze inzet was om een pas op de plaats te maken”, aldus Çelik. “Wat dit nu precies betekent weten we nog niet maar dat zal binnenkort wel duidelijk worden. Wordt vervolgd.”