Oppositie voeren loont

30 juni 2017

Oppositie voeren is niet waar je als politicus naar streeft. Het geeft dikwijls het gevoel buiten spel te staan. De partijen die wel besturen hebben immers ook de drang tot scoren, waardoor de knikkers vaak al in de achterkamers verdeeld zijn. Meestal nog voordat het debat begint. Macht is evenwel geen doel op zich, zoals Paul Depla terecht aangeeft in zijn zeer lezenswaardige rapport Op de Toekomst. Uiteindelijk draait het in de politiek om de succesvolle beïnvloeding van beleid, waardoor onze idealen dichterbij worden gebracht. Natuurlijk is dit makkelijker in een bestuurlijke rol, maar het kan ook door permanent het debat aan te zwengelen en steun te zoeken voor links beleid. Bij de behandeling afgelopen woensdag van de kaders voor de provinciale begroting voor 2018 heeft de provinciale fractie op die manier een aantal belangrijke resultaten binnengesleept.

OV tarieven omlaag
De PvdA Zuid-Holland hamert er, zoals velen van jullie weten, al twee jaar lang op dat het openbaar vervoer in onze provincie te duur is. In tegenstelling tot de OV tarieven zijn alle andere provinciale uitgaven sinds 2015 niet meer verhoogd of zelfs verlaagd. Daarom dienden wij bij elke begrotingsbehandeling in voorjaar en najaar een amendement in om de prijzen van de bus terug te brengen tot het niveau van 2015. Dit voorstel kreeg altijd de steun van de voltallige oppositie. Afgelopen woensdag was dat opnieuw het geval. Maar we kregen wel unanieme steun van oppositie en collegepartijen voor onze motie waarin werd geconstateerd dat alleen de OV tarieven de afgelopen jaren zijn verhoogd. De motie vraagt daarom aan het college om nog vóór de vaststelling van de begroting in november aan te geven hoeveel het kost om de tarieven tot 2021 terug te brengen naar het prijsniveau van 2015 en hoe dit juridisch kan worden geregeld in de lopende provinciale bus concessies. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit vanaf 2018 daadwerkelijk leidt tot een tariefverlaging. Nu ook de collegepartijen bereidheid hebben getoond om deze vergissing snel te herstellen is nauwelijks voorstelbaar dat er in november een ander besluit uitrolt.

Meer fietsparkeerplekken
In de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten was uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsten bij stations en bushaltes één van onze grootste prioriteiten. Wij stelden er zelfs een fietsplan voor op. Na de verkiezingen vonden de meeste andere partijen dit nog geen taak voor de provincie. Sindsdien bleven wij hierop hameren, in het debat en door hierover voorstellen in te dienen. De beloning kwam woensdag met de unanieme aanvaarding van een motie van D66, mede ondertekend door alle andere partijen. De motie vraagt het college te inventariseren hoeveel fietsparkeerplekken bij provinciale busstations en R-net halten nodig zijn en hoeveel het kost om dat te realiseren, zodat er bij de begrotingsvaststelling in november over kan worden besloten.

Weidevogels
In het natuurbeleid is het doel het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan of te herstellen. De PvdA pleit al jaren voor extra aandacht voor de bedreigde weidevogels. Vorige maand bij de behandeling van de jaarrekening stelden wij voor om extra geld uit te trekken voor een weidevogelreservaat in de Krimpenerwaard. Toen werd ons voorstel nog verworpen, maar afgelopen woensdag werd een voorstel van het CDA aangenomen dat feitelijk hetzelfde beoogt. In het voorstel wordt namelijk uitgesproken dat de provincie extra geld zal uittrekken voor de weidevogelstand in de Krimpenerwaard.

Energiebesparende maatregelen

Op het terrein van het provinciale energiebeleid is onze inzet er in de afgelopen jaren steeds op gericht geweest om niet alleen geld te reserveren voor grote projecten, zoals de aanleg van een warmterotonde, maar ook geld uit te trekken voor versnelde energiebesparing en minder gasgebruik in woningen. Ook hier werd een doorbraak bereikt met een besluit om te inventariseren hoe en tegen welke kosten dit kan worden gedaan.

Politieke invloed uitoefenen kan dus ook heel goed vanuit de oppositie. Omdat het herstel van onze beschadigde partij minder goed vanuit de regering kan, ben ik blij dat de Tweede Kamerfractie voet bij stuk heeft gehouden en niet aan de formatietafel is aangeschoven. Buiten dat ben ik erg gecharmeerd van alle groepen en bewegingen in onze partij die van onderop de weg naar vernieuwing helpen in te slaan. Met ‘Kies voor de Toekomst’ en ‘Positief Links’ is een bevlogen generatie opgestaan, die denkkracht mobiliseert en die minder is geharnast in het bestaande partijkader. Daarnaast toont ‘Linksom! In de PvdA ‘ voortdurend aan dat zij het onmisbare linkse geweten in onze partij is. En Ome Harry? (Zie voor een beschrijving van Ome Harry het rapport van Depla, dat ik iedereen van harte aanbeveel te lezen.) Ja Ome Harry leeft nog. Maar waar wij hem vroeger niet van onze familiefeestjes weerden, moeten wij hem ook niet met de vinger nawijzen in onze partij. Ik hoop hem in ieder geval nog vele jaren hartelijk in ons midden te mogen begroeten. Inclusiviteit is immers een onmisbaar kernbeginsel van onze brede vernieuwende sociaal-democratische beweging!

Dan wil ik jullie graag nog wijzen op een bijeenkomst die we vrijdagmiddag 15 september organiseren op het provinciehuis over het Warmtenet. Jullie zijn hiervoor van harte uitgenodigd. En last but not least, de spijtige mededeling dat onze medewerker Esther Geradts gaat vertrekken. We zullen haar geweldige inzet en enthousiasme ontzettend missen, maar begrijpen heel goed dat ze een nieuwe uitdaging heeft gekozen. Wij wensen haar heel veel succes plezier in haar geweldig leuke nieuwe werk. Bovendien blijft ze nog actief voor het provinciaal bestuur en natuurlijk betrokken bij onze beweging.

Rest mij jullie nog een fijne zomer te wensen.

Hartelijke groet,
Ron Hillebrand
Fractievoorzitter