21 maart 2017

Linkse samenwerking woondossier Zuid-Holland

Op initiatief van de linkse fracties is in de commissie Ruimte en Leefomgeving gedebatteerd over het woondossier. De fracties van de PvdA, SP en GroenLinks hadden dit onderwerp op de agenda gezet omdat de partijen zich grote zorgen maken over het tekort aan betaalbare woningen in de Rotterdamse regio. De partijen vrezen dat door het gebrek aan ambitie ten aanzien van het realiseren van betaalbare woningen bij een groot aantal buurtgemeenten van Rotterdam enerzijds, en het plan van Rotterdam om 20.000 sociale woningen te slopen anderzijds, de wachttijd voor een sociale woning de komende jaren flink gaat oplopen.

Door de vergrijzing en trek naar de stad lopen de wachttijden voor een sociale woning steeds verder op. Door de sloop van 20.000 woningen zal deze wachttijd verder toenemen. Jaarlijks moeten immers ruim 1300 stadsvernieuwingsurgenten uit Rotterdam bij voorrang worden geplaatst. De PvdA steunt het streven van Rotterdam naar meer differentiatie op de woningmarkt, maar voorspelt dat als er niets gebeurt de  woningmarkt de komende 15 jaar op slot gaat voor mensen met een kleine beurs.

Om dit te voorkomen stelden de linkse fracties voor om het komend half jaar alle lopende plannen voor sloot en bouw in de Rotterdamse regio te bevriezen. In dat half jaar kan de provincie nieuwe voorschriften opstellen die de bouw van voldoende sociale huurwoningen garanderen. Het voorstel kreeg helaas te weinig steun. Veel partijen bleken de zorgen te delen, maar vonden dit zogenoemde voorbereidingsbesluit een paardenmiddel dat op dit moment te ver ging. De heer Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, en wethouder Versluijs, die als portefeuillehouder Wonen namens de regio insprak, spraken het belang uit van een scherper sturende provincie, maar vroegen de commissie  wel om de regionale onderhandelingen een kans te geven.

Voor de PvdA is het instrument van het voorbereidingsbesluit geen doel maar slechts een middel om te voorkomen dat de wachttijd voor een betaalbare woning in de Rotterdamse regio explosief toeneemt. Als de Rotterdamse regio met voorstellen komt waardoor er daadwerkelijk perspectief ontstaat voor de woningzoekenden, kan de PvdA die uiteraard steunen. Voor de PvdA is het in ieder geval belangrijk dat in die voorstellen indicatoren voor wachttijden zijn opgenomen en dat de regionale afspraken over het aanbod van betaalbare woningen ook worden nagekomen. Gedeputeerde Bom Lemstra zegde toe in kaart te brengen wat de provincie voor een instrumenten heeft om de regionale afspraken te monitoren en bindend te maken.

Aankomende zomer, op 1 juli, leggen de gemeenten de regionale woonvisies bij de provincie op tafel. De PvdA, SP en GroenLinks verwachten dat het debat in de commissie Ruimte en Leefomgeving en het voorbereidingsbesluit dat boven de markt hangt, duidelijk heeft gemaakt dat uit die visie een evenwichtige verdeling zal moeten spreken waarin rekening wordt gehouden met de sloop van de 20.000 sociale woningen en de toenemende vraag daarnaar. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan is het goed dat tegen die tijd, naast het voorbereidingsbesluit, andere instrumenten op tafel liggen,  die de provincie kan inzetten om alsnog een evenwichtige verdeling af te dwingen.