4 november 2016

Kolenwarmte in discussie

PvdA: Warmte netwerk in Zuid-Holland op termijn zo duurzaam mogelijk

De wereld staat voor een grote opgave. De CO2-uitstoot moet rigoureus worden teruggebracht om de klimaatverandering binnen de perken te houden. In Parijs zijn daar afspraken over gemaakt, maar uiteindelijk zijn het de beslissingen en acties van al die afzonderlijke overheidsinstanties, bedrijven en burgers die er voor moeten zorgen dat het lukt. Ook de Provincie Zuid-Holland wil een stimulerende rol spelen in de opgave om een ‘energietransitie’ tot stand te brengen.

Tijdens de Statenvergadering op 12 oktober is de ‘energieagenda’ vastgesteld. Op dit moment is het meest concrete onderdeel daarvan een energieinnovatiefonds. Andere initiatieven zijn nog in ontwikkeling. Vooral de zogenaamde ‘Warmetrotonde’ leidde tot discussies.

Zuid-Holland gebruikt ongeveer de helft van alle energie voor warmte, tegelijkertijd wordt er erg veel warmte die bij de productie vrijkomt weggegooid door de industrie. Zuid-Holland wil er samen met andere partijen voor zorgen dat 11 petajoule (meer dan drie miljard Kilowattuur) van die restwarmte, aangevuld met 9 petajoule aardwarmte wordt gebruikt om aan de warmtebehoefte te voldoen.

Dit project staat bekend onder de naam ‘Warmterotonde’. Deze naam doet vermoeden dat er enorme buizen met warm water door Zuid-Holland zullen worden aangelegd. Deels is dat waar. Er zijn plannen voor een verbinding tussen de warmtebronnen in Rotterdam met het Oostland (kassen) en Leiden (stadsverwarming). Een dergelijke verbinding is ook voorzien voor het Westland en Den Haag. Er is echter ook ruimte voor kleinschalige warmteinitiatieven, waarbij er wel naar wordt gestreefd om al die toekomstige warmtenetten en de al bestaande stadsverwarmingsnetten aan elkaar te knopen om het rendement te verhogen.

Omstreden is de vraag of ook de warmte die vrijkomt in de nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte aan het warmtenet moet worden geleverd. Met name GroenLinks en de PvdD willen dat onder geen beding. De PvdA kijkt daar net een slag anders tegenaan. Ten eerste is de vraag of  die kolencentrales in gebruik blijven geen Provinciale bevoegdheid, want daar gaat de Rijksoverheid over. Mochten die centrales nog enige tijd open blijven dan lijkt het ons verstandig om te bezien of de restwarmte nuttig kan worden aangewend. Er zijn twijfels of dat technisch mogelijk is, maar je kunt die mogelijkheid op zijn minst onderzoeken.

Waar we ons wel zorgen over maken is of het gebruik van restwarmte voldoende perspectief biedt om te investeren in echt duurzame aardwarmte (geothermie). We hebbendaarom een motie ingediend om bij de ontwikkeling van de business case Warmterotonde een strategie te ontwikkelen die gebaseerd is op een exploitatieplan dat op termijn zo min mogelijk afhankelijk is van warmte van fossiele herkomst.

Onze motie werd aangenomen. We wachten in spanning op de concrete voorstellen voor ‘het ‘Warmtenetwerk’. Wij vonden dit een passendere naam dan ‘Warmterotonde’ en het ziet er naar uit dat verantwoordelijk gedeputeerde Weber (D66) die naam zal overnemen gezien de verkeerde beelden die de naam ‘Warmterotonde’ blijkt op te roepen.

Willem Minderhout

 

De volledige tekst van de motie:

Onderwerp: Beleidsagenda Energietransitie en Revolverend Energiefonds

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

 Constaterende dat:

  • Er in Zuid-Holland grote kansen liggen om door middel van de distributie van restwarmte de CO2-emissie te verlagen.
  • Deze restwarmte echter momenteel grotendeels van fossiele herkomst is;
  • Het wenselijk is om warmte van niet fossiele herkomst zoals geothermie te stimuleren.  

Overwegende dat:

  • Gebruik van fossiele restwarmte het perverse effect kan hebben dat restwarmte van fossiele herkomst in plaats van afval een ‘product’ wordt;
  • Hierdoor een belangrijke impuls om afvalwarmte te beperken weg zou kunnen vallen;
  • Dit tot gevolg kan hebben dat investeringen in niet-fossiele warmtebronnen, zoals geothermie, economisch niet rendabel genoeg zijn;    

Verzoeken het college:

  • Bij de ontwikkeling van de business case Warmterotonde een strategie te ontwikkelen die gebaseerd is op een exploitatieplan dat op termijn zo min mogelijk afhankelijk is van warmte van fossiele herkomst.

En gaan over tot de orde van de dag!

Willem Minderhout