15 november 2016

Klein succesje tijdens begrotingsbehandeling: informatie over risicovolle bedrijven wordt verbeterd

Hoewel de coalitiepartijen zeer weinig ruimte gaven tijdens de behandeling van de begroting van Zuid-Holland, hebben we toch een belangrijk punt binnengehaald: de informatievoorziening over risicovolle bedrijven wordt verbeterd. De provincie is als vergunningverlenende instantie verantwoordelijk voor deze ‘BRZO-bedrijven’. De controle wordt uitgevoerd door de omgevingsdiensten, met als belangrijkste de DCMR.

Tijdens de toestanden rond Chemours en DuPont in Dordrecht was mij opgevallen hoe moeilijk het is om als Statenlid, laat staan omwonende, de juiste informatie boven water te krijgen. De relevante informatie staat, als hij al aanwezig is, verspreid over diverse websites die niet uitblinken in gebruikersvriendelijkheid.

Onze motie om daar verbetering in te brengen werd met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.

Willem Minderhout

 

Motie:

 

Titel motie          :Voorlichting omwonenden BRZO bedrijven
Datum PS             :9 november 2016
Voordrachtnr.    :
Onderwerp         :Begroting 2017

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

 

Constaterende dat:

  • Informatie over BRZO-bedrijven nog steeds moeilijk te vinden is;
  • De risicokaart slechts summiere informatie geeft op een niet al te gebruikersvriendelijke wijze;
  • DCMR slechts inspectierapporten op bedrijfsnaam op haar website aanbiedt.

Overwegende dat:

  • Omwonenden recht hebben op een goede voorlichting over BRZO-bedrijven en de risico’s die daaraan verbonden zijn.       

Verzoeken GS:

  • DCMR een interactieve kaart te laten opnemen op hun website met alle BRZO-bedrijven in Zuid-Holland, waaraan informatie over BRZO-bedrijven gelinkt is;
  • Per BZRO-bedrijf een pagina aan te maken met in ieder geval: een bedrijfsprofiel, het risicoprofiel, (een bondige samenvatting van) de verleende omgevingsvergunning (waarin in ieder geval aard een omvang van lozingen op het leefmilieu genoemd staan) en de inspectierapporten;
  • Deze interactieve kaart zo te ontwerpen dat gemeenten het voor hen relevante gedeelte op de gemeentelijke websites kunnen publiceren;
  • Door middel van een publieksvoorlichting de aandacht op deze informatiebron te richten.

 

en gaan over tot de orde van de dag!

 

Ron Hillebrand, PvdA
Willem Minderhout, PvdA