Geharrewar rond een zonneveld in Hellevoetsluis

Door Willem Minderhout op 19 maart 2019

Inwoners van Hellevoetsluis hebben contact opgenomen met de Statenfractie omdat ze ontevreden zijn over de geprojecteerde locatie voor een zonneveld bij de fabriek van Farm Frites in hun woonplaats. Volgens hen is dit een uiterst ongelukkige locatie, terwijl er een goed alternatief aanwezig is.

Daan Dankaart, fractievoorzitter voor de PvdA in Hellevoetsluis, vertelde ons dat B&W van Hellevoetsluis de indruk hadden gegeven dat zowel de bouw van als de locatie voor het zonneveld door de provincie was opgelegd. Onze fractie is een groot voorstander van zonne-energie. We zien zonnepanelen echter het liefst op daken verschijnen of goed ingepast in het landschap. In de ‘Visie Ruimte en Mobiliteit’ (VRM) zijn daarover ook goede afspraken gemaakt (zie hieronder).

We hebben om die reden aan GS gevraagd wat de overwegingen zijn dat voor het zonneveld bij Farm Frites de voorkeurslocatie van de omwonenden niet zou voldoen aan de voorwaarden in de VRM. We hopen dat provincie, gemeente, Farm Frites en bewoners alsnog op zoek kunnen gaan naar een voor alle partijen aanvaardbare ruimtelijke inpassing van het zonneveld.

Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) – Beleid op zonnevelden is gericht op de volgende vijf principes:

“1. Een goede ruimtelijke ordening, waarbij infrastructuur (energienetwerk) als leidend principe
wordt gehanteerd. Wek energie op daar waar het gebruikt wordt (in of nabij de bebouwde
omgeving) en waar aansluiting op het energienetwerk logisch is.

2. Zorgvuldig omgaan met de bestaande functies en kwaliteiten van het gebied. Bij de
locatiekeuze, omvang en inrichting van een zonneveld zijn de regels voor ruimtelijke kwaliteit
uit de Verordening ruimte altijd van toepassing.

3. Meervoudig ruimtegebruik. Benut bestaande en nieuwe bebouwing (PV en
warmtecollectoren) en overige functies die combinaties kunnen vormen met zonne-energie.
Zo heeft de provincie de voorkeur voor zonnepanelen op daken en biedt zij mogelijkheden
voor zonne-energie op agrarische bouwblokken, de bestemming infrastructuur, de
bestemming stedelijke functie (maar waar die bestemming om diverse redenen vooralsnog
niet wordt gerealiseerd), voormalige stortplaatsen, slibdepots en spaarbekkens.

4. Bescherming van de schaarse open ruimte en landschapswaarden. Dit betekent dat de
provincie terughoudend is met het toestaan van zonnevelden. In beperkte mate en onder
voorwaarden worden mogelijkheden voor zonnevelden geboden in glastuinbouwgebied, in
stads- en dorpsranden, in combinatie met een windpark en in het knikpuntgebied pilot
Zuidplas.

5. Experimenteerruimte voor zonnevelden. Dit wordt alleen geboden aan zonnevelden:
– met nieuwe innoverende technieken die meervoudig ruimtegebruik tot doel hebben;
– met een innovatieve opslag van energie.”

Willem Minderhout

Willem Minderhout

Willem Minderhout (1959) is voor een tweede periode Statenlid namens de PvdA in Zuid-Holland. Hij studeerde geschiedenis en bedrijfskunde en is ruim tien jaar docent voor de opleiding Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. Daarvoor werkte hij in het openbaar vervoer (HTM/’9292’), de IT (Origin) en voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA.     Biografie “Ik

Meer over Willem Minderhout