Geen nieuwe bedrijven met grote CO2-uitstoot!

28 november 2018

Op voorstel van de PvdA zal onderzocht worden of de provincie Zuid-Holland de bouw van nieuwe bedrijven kan weigeren als zij heel veel CO2 uitstoten. Uit een rapport van de VN blijkt opnieuw dat we nog lang niet zo ver zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. In een door Urgenda aangespannen rechtszaak heet het Gerechtshof het Rijk verplicht om meer aan CO2-reductie te doen. Ik heb in de provinciale commissie Milieu betoogt dat de internationale klimaatafspraken ook voor de provincie gelden en dat de uitspraak van de rechter rechtvaardigt dat Zuid-Holland vergunningen voor nieuwe raffinaderijen en dergelijke voortaan weigert. Het voorbeeld is niet denkbeeldig omdat BP zo’n aanvraag in voorbereiding heeft. Gedeputeerde Vermeulen (VVD) heeft nu toegezegd dat er onderzoek gedaan zal worden naar de mogelijkheid voor de provincie Zuid-Holland om nieuwe bedrijven met veel CO2-uitstoot geen vergunningen meer te verlenen.

Er zijn weinig onderwerpen die het belang en het gevoel van inwoners zoveel raken als een gezonde leefomgeving. De provincie is verantwoordelijk voor het verlenen van de milieuvergunning. De eigen ruimte daarbij is klein. De overheid mag geen willekeur toepassen en ontwikkelingen zomaar tegengaan. Maar je kunt wel kijken waar de grenzen liggen en deze grenzen opzoeken. In de uitspraak in de zaak die Urgenda heeft aangespannen tegen het Rijk zegt het Gerechtshof dat het voorzorgsprincipe impliceert dat de Rijksoverheid meer maatregelen moet nemen om de 2020-doelstellingen te kunnen halen. Die zijn we internationaal overeengekomen.

In een rapport van het Milieubureau van de VN dat gisteren uitkwam, is te lezen dat landen hun klimaatinspanningen moeten verdrievoudigen om de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs te halen. Er moet nog een veel grotere schep bovenop dus.

Het Rijk is gebonden aan internationale verdragen, maar de provincie is dat ook. BP heeft het voornemen om voor 1 miljard te investeren in de bouw van een nieuwe raffinaderij in Rotterdam. Als we klimaattafels bezig zijn om de bestaande industrie te verduurzamen, moeten we dan tegelijk nieuwe bedrijven toestaan die meer CO2 uitstoten?

Op verzoek van de PvdA zal nu onderzocht worden of de Urgenda uitspraak voldoende basis biedt vergunningen voor dat soort bedrijven te weigeren. Ruim voor de nieuwe collegeonderhandelingen moet er een document liggen dat in de collegeonderhandelingen gebruikt kan worden.