15 maart 2016

Een jaar na de verkiezingen: fractievoorzitter Ron Hillebrand blikt vooruit

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de inwoners van Zuid-Holland hun stem uitbrachten voor de Waterschappen en voor Provinciale Staten. Hoewel de verkiezingsuitslag voor de PvdA teleurstellend was, heb ik het idee dat we in Provinciale Staten goed aan het werk zijn gegaan met thema’s die belangrijk zijn voor de PvdA. Beetje bij beetje weet de fractie speerpunten uit ons verkiezingsprogramma in het provinciaal beleid te verankeren. De veranderende verhouding in de coalitie (met een verhoudingsgewijs kleinere VVD en grote SP en D66), en de gedeeltelijke vernieuwing van Gedeputeerde Staten, helpen hierbij. Maar zeker is ook dat de nieuwe fractie in haar kleinere omvang slim en effectief opereert.

Nachtboot
Zo is Metin Celik druk in de weer met het uitbreiden van de vaartijden van de waterbus in de Drechtsteden in de avonduren. Meer mensen worden hierdoor in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het culturele en uitgaansleven van Dordrecht. Dat is goed voor de werkgelegenheid en voor de ontwikkeling van de Drechtsteden Samen stad aan Water. Steun voor de zogenaamde Nachtboot is meer dan voldoende. Een enquête en debat lieten zien dat bewoners, ondernemers en het culturele organisaties staan te springen om uitbreiding van de vaartijden. Een unaniem door de Drechtraad aangenomen motie ‘Proef Nachtboot Drechtsteden’ toont aan dat ook onder bestuurders het draagvlak groot is. Nu zijn de collega Statenleden aan zet: Dragen zij de waterbus en de Drechtsteden een warm hart toe en zijn zij bereid een proef met de Nachtboot van een jaar ook financieel te steunen.

Heel Zuid-Holland Fietst
Een ander thema, waar we ook in campagnetijd vol voor zijn gegaan, is de fiets. Wij zien in de fiets, in combinatie met slim, snel en betaalbaar openbaar vervoer, het vervoermiddel van de toekomst. Zeker in onze provincie waar de afstanden tussen steden en dorpen relatief kort zijn, is de fiets, en de elektrische fiets in het bijzonder, bij uitstek geschikt om je tussen thuis en school en thuis en werk te verplaatsen. Over het nieuwe Provinciale Fietsplan 2016 – 2025, dat in april in de commissie Verkeer en Milieu wordt besproken, zijn we enthousiast. We herkennen ons in het ambitieniveau, al trekken wij wel in twijfel of er voldoende middelen voor de nieuwe ambities beschikbaar zijn. Ter voorbereiding op de behandeling van dit nieuwe provinciale fietsplan organiseert woordvoerder Anne Koning op 18 maart een expertise bijeenkomst ‘Heel Zuid-Holland Fietst’. Samen met maatschappelijke partijen als de Fietsersbond, de ANWB, Biesieklette , vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, en partijgenoten gaan we onderzoeken hoe we van Zuid-Holland de fietsprovincie van Nederland kunnen maken.

Zorgen over tekort sociale huurwoningen
Op het gebied van Ruimtelijke Ordening is het oplopend tekort aan sociale huurwoningen in onze provincie een in het oog springend thema en een doorn in ons oog. Veel mensen in onze provincie kunnen geen goede en betaalbare woning vinden en met de komst van meer vluchtelingen zal de vraag alleen maar toenemen. En hoewel de provincie natuurlijk zelf niet bouwt, kunnen wij wel andere instrumenten inzetten om te helpen zorgen voor voldoende betaalbare en goede woningen voor ouderen en jongeren, voor grote en kleine gezinnen, voor studenten en mensen op de vlucht. Onze woordvoerder Naomie Matil trekt hierin nauw op met lokale partijgenoten en zal in het najaar ter voorbereiding op de behandeling van de regionale woonvisies een expertise bijeenkomst organiseren over wat de provincie kan en zou moeten doen om de woningmarkt vlot te helpen trekken en toegankelijk te houden.

Veilige leefomgeving
Tenslotte dwingt de actualiteit ons om aandacht te geven aan de zich opstapelende problemen en schandalen rondom vergunningverlening, handhaving en toezicht van bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of deze opslaan.  Meer dan eens worden wij benaderd door bewoners die zich niet meer veilig voelen in hun directe woonomgeving omdat bedrijven met grote milieurisico’s (zogenaamde BRZO-bedrijven) veiligheidsvoorschriften niet opvolgen of omdat bestuurders onvoldoende verantwoordelijkheid nemen. Meer veiligheid begint bij maximale openheid over de bestaande risico’s. En aan die openheid heeft het de afgelopen periode op een aantal plekken in onze provincie ernstig geschort. Willem Minderhout is daar met verve op ingesprongen en heeft voor elkaar gekregen dat betrokken bestuurders met elkaar en inwoners aan tafel gaan zitten. Ook kreeg hij de toezegging dat de sanering van een door asbest vervuilde wijk in Wateringen onafhankelijk wordt getoetst.

Investeren in banen
Ondertussen blijft het aantal mensen dat in onze provincie geen baan kan vinden nog altijd zorgelijk hoog. Uit een onlangs verschenen rapport van de OESO, en ook uit cijfers van het CBS, blijkt dat we het als regio niet goed doen. Terwijl de metropoolregio Amsterdam profiteert van de economische groei, zien we dat in onze provincie nog maar mondjesmaat terug. Het potentieel ligt er, ook in Zuid-Holland. De vriendschap tussen de MRDH en Zuid-Holland lijkt nieuw leven ingeblazen te worden, en dat is goed en nodig. Maar die vriendschap moet wel meer opleveren dan alleen hernieuwd bestuurlijk elan. Er moet keihard en in goede samenwerking voor worden gezorgd dat er meer werkgelegenheid ontstaat, bij voorbeeld door de kennis in Zuid-Holland veel beter te benutten en de innovatie te stimuleren. Van de economische ambitie zien wij voorlopig nog veel te weinig terug. Van Gedeputeerde Staten verwachten wij op dit dossier veel meer daadkracht en bezieling. Wij zullen daar dan ook de komende periode fors aan gaan trekken.

Hartelijke groet,
Ron Hillebrand
Fractievoorzitter