Fractieblog: Waterschap Rijnland

Door Thea Fierens op 11 februari 2018

Droge voeten en schoon water is het grote doel van de waterschappen. En daar zijn de waterschappen goed in. De PvdA in het Hoogheemraadschap Rijnland maakt deel uit van het dagelijks bestuur (Jeroen Haan) en aldus werken we als fractie (Thea Fierens, Els Veenhoven en duolid Jan Spendel) met het DB hand in hand aan deze agenda.

Wat hebben we tot nu toe vooral gedaan in deze periode? Een kleine greep uit het dagelijkse werk van het schap en de inzet van PvdA:

 • In het oog valt natuurlijk de bijzondere kustversterkingen bij Noordwijk en Katwijk, zodat we veilig blijven achter de duinen. Nu de waterveiligheid aan de kust op orde is, zijn we ook de dijken op orde aan het brengen. Het gaat om droge voeten, maar ook over hoe we met onze inwoners en hun tuinen en akkers aan de dijk omgaan. We voeren keukentafelgesprekken om met hun samen te zoeken naar de beste oplossingen.
 • Eveneens van groot belang is het doel om in 2025 energieneutraal te zijn. Daarvoor maken we pannen binnen het waterschap, om energie te bespreken en om duurzame energie op te wekken. Dat doen we ook met onze partners. Daarom is een van de initiatieven de samenwerking van Rijnland, de Provincie,  Katwijk en Noordwijk het opzetten van een blauwe energie centrale waardoor op termijn uit zout en zoet water nieuwe energie opgewekt kan worden.
 • Ook is er een bijzondere samenwerking gestart met  alle omliggende gemeenten en de drie drinkwaterbedrijven om samen de waterketen te verbeteren en minder kosten te hoeven maken.. Een constante zuivering van afvalwater, van belang voor schoon water zodat het weer geschikt is voor sloten, rivieren en plassen. Medicijnen horen niet in het riool, en daartoe nemen we  maatregelen.  En we werken aan het continue verbeteren van de waterzuiveringsinstallaties.
 • Met de gemeente Zoetermeer werken we samen aan de piekberging Nieuwe Driemanspolder voor overtollig water, maar ook aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de Zoetermeerse Plas. Dat wordt ook een aantrekkelijk gebied voor recreatie zodat inwoners er dubbel van kunnen genieten.
 • In Gouda is het nieuwe gemaal Willems-Goejanverwellesijk geopend en wordt de polder Goudse Hout afgekoppeld van de Reeuwijks Plassen.
 • De waterzuivering Katwijk krijgt energie van een Zonneweide.
 • En dan de bodemdaling, kern van gesprek tijdens de bijeenkomst ”heel Holland zakt” een thema waarbij de belangen nogal uiteen lopen.
 • En tot slot is de PvdA blij dat we een een kwijtscheldingsregeling hebben.

En dat is nog maar een bescheiden greep uit het geheel. Als Rijnland en als fractie werken we nauw samen met inwoners, boeren, natuurverenigingen, bedrijven en gemeenten om schoon water en droge voeten waar te maken. De gemeenteraadsverkiezingen zijn ook voor het waterschap van groot belang want door de klimaatverandering staan we voor een steeds grotere en nieuwe opgave en daar gaan we samen in optrekken.

Als PvdA Rijnland willen we een waterschap zijn en blijven die de klimaatverandering, de energietransitie en de circulaire economie in het hart heeft van haar visie en haar doelen. Dat zijn we ook verplicht naar de inwoners en dat zijn we verplicht naar de bedrijven, immers de meest kwetsbare inwoners in de stad en de meest kwetsbare boeren in de veenweide gebieden worden als eerste het hardst getroffen door deze klimaatveranderingen. Vooral voor hen zijn toekomst perspectieven van belang.

Water is nu zo’n cruciaal thema dat we meer dan voorheen proactief en meer leidend willen en moeten zijn. Hoosbuien treffen vooral de versteende wijken in de stad, die wijken waar de huurwoningen staan. Oude wijken hebben groen nodig, zodat bij hoosbuien het water weg kan. En omdat water en groen ee prima middel zijn om de hitte(stress) in de wijken tegen te gaan. En we maken waterpleinen voor als er water te veel is, wat weer gebruikt kan worden als er water te weinig is. Groen en water bevordert ook de leefbaarheid en de gezondheid en groen en water in de stad bevordert de biodiversiteit. Dat betekent een goed  klimaat voor inwoners, voor vogels, voor plantjes en bomen. En die zijn had nodig voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Onze punten voor de toekomst zijn aldus:

 • Rijnland is toegerust op de klimaatverandering. Het kloppend hart van die aanpak is een ruimtelijke ordening met groen en water en water absorptie; stresstesten; energieneutraal in 2015 met  blue energy, zonne-energie en wind; duurzaamheid als leidraad.
 • we bieden perspectief aan innovatieve boeren in de veenweidegebieden, want boeren wordt steeds moeizamer door de bodemdaling. Dus andere teelt, nieuwe innovatieve manieren van teelt of andere locaties.
 • ook de inwoners van de stad willen waar voor hun waterschapsbelasting en we zetten in het verder verbeteren van de balans nodig tussen groen, blauw, rood   Een toekomst bestendige  en water robuuste stad,  een “smart city”.
 • water is er ook om in en bij te recreëren, dus schoon water waar je in kunt zwemmen, schone grachten, goed viswater. Brede en veilige dijken, waar je ook kunt wandelen en fietsen. En biodiversiteit, we willen bijen en vogels en broedplaatsen in het riet.
 • een financieel gezond Rijnland een innovatief Rijnland.
 • We willen inwoners en ondernemers helpen bij het zelf werken aan een fijne leef –en werkomgeving, die klimaatbestendig en water robuust is.

Wat kunt u doen?

 • tegel eruit, plantje erin
 • droge voeten, schoon water
 • regenton in de tuin
 • schoonmaakdoekjes en medicijnen niet in het riool
 • bij hoosbuien staat het laminaat onder water, niet het parket, die huizen liggen veilig.
Thea Fierens

Thea Fierens

‘Zeker zijn van schoon water en droge voeten, ook voor mensen met een kleine portemonnee. Dat is belangrijk voor nu en voor toekomstige generaties. Schoon water, schoon zwemwater, en schoon water voor het huis van de vis daar moet je als inwoner, bezoeker, boer of sportvisser zeker van zijn. Schoon en gezond van de zee tot

Meer over Thea Fierens