23 maart 2016

Fietsen leeft

Fietsen leeft. Dat bleek tijdens de bijeenkomst ‘Heel Zuid-Holland Fietst’ die de PvdA Zuid-Holland afgelopen vrijdag organiseerde. Meer dan 40 partijgenoten, deskundigen uit het veld en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven kwamen naar het provinciehuis en spraken met elkaar over hoe het fietsklimaat in Zuid-Holland versterkt kan worden.

De bijeenkomst werd afgetrapt door Eric Tetteroo, adviseur nationaal fietsbeleid bij I&M. Kern van zijn verhaal was dat fiets(beleid) niet als doel maar als middel zou moeten worden beschouwd. De fiets vertegenwoordigt economische waarde. Meer mensen op de fiets draagt bij aan de bereikbaarheid van onze provincie en vergroot de leefbaarheid van steden waardoor het vestigingsklimaat van onze provincie verbetert. Een goed op elkaar aansluitend fiets- en openbaar vervoersnetwerk essentieel is voor sterke en concurrerende stedelijke regio’s. Door de fiets bij het voor- en natransport van het openbaar vervoer te gebruiken is een veel groter gebied zonder auto bereikbaar en zullen meer mensen kiezen voor het openbaar vervoer. Omdat het argument van vervuilende auto’s en openbaar vervoer op den duur verdwijnt, is gezondheid de belangrijkste overweging om de fiets te gebruiken. Door de opkomst van de elektrische fiets en het meer in zwang zijn van de deeleconomie onder jongeren, neemt autobezit af en ontstaat ruimte in steden voor brede en veilige fietspaden. Deze transitie slim stimuleren en versnellen, is volgens Erik bij uitstek een rol die de provincie als hoeder van ruimtelijke ordening en mobiliteit op zich zou kunnen nemen.

Aletta Koster van Dutch Cycling Embassy en HaskoningDHV nam het tweede gedeelte van de plenaire sessie voor haar rekening. Zij stelde dat Nederland een enorme voorsprong op de rest van de wereld heeft op het gebied van fietsinfrastructuur. En dat Nederland nu pas ziet dat die voorsprong Nederland economisch veel brengt en vooral nog meer kan gaan brengen. Volgens Aletta is de fiets nog lang niet uitontwikkeld. De komst van snellere fietsen, overdekte fietsen en brede fietsen vraagt om lange, vrije, brede en veilige fietspaden tussen steden, maar zeker ook de steden in. Te vaak nog stopt een prachtig snelfietspad aan de stadsgrens. Volgens Alette moet de provincie juist verder kijken dan de stadsgrens en de steden intrekken. Zowel voor wat betreft de infra, maar ook voor voorzieningen als fietsenstallingen op stations en bij belangrijke knooppunten in steden. Hoewel dit soort voorzieningen een bovenlokale functie hebben, ligt de verantwoordelijk nog teveel bij de NS en gemeentes.

In de boeiende discussie die volgde, benadrukte Henk Hendriks van de Fietsersbond dat de fiets naast gezondheid, scoort op efficiënt ruimtegebruik, zowel in de stad als daarbuiten. Die cruciale kwaliteitswinst is met name in het sterk verstedelijkte Zuid-Holland te maken (en te vereconomiseren??). Ook verwachtte hij dat de fiets het ‘betaalbare alternatief’ wordt omdat de kosten voor het reizen met openbaar vervoer onevenredig hoog is en op termijn waarschijnlijk alleen maar zal oplopen.

Hans Voerknecht opperde te investeren in Park&Bike voorzieningen aan stadsgrenzen. Steeds meer steden hebben met een duur parkeerbeleid het parkeren in de stad onaantrekkelijk gemaakt. Parkeervoorzieningen aan de stadsgrenzen met huurfietsen en duidelijke routes naar de stad is hier een slim antwoord op.

Speciaal aandacht werd gevraagd voor de meer landelijke gelegen gebieden als de Zuid-Hollandse eilanden. Juist daar is het openbaar vervoer niet goed geregeld en moeten jongeren grote afstanden afleggen tussen huis en school. Veilige fietspaden zijn hiervoor onontbeerlijk. Fietspaden langs de provinciale wegen worden regelmatig omgebouwd tot ventwegen voor bestemmingsverkeer. Naast dat deze combinatie van fietsende jongeren en landbouwverkeer niet veilig is, worden deze ventwegen ook vaak gebruikt door auto’s die snel op bestemming willen komen.

Andere thema’s die langs kwamen waren het succes van de combinatie waterbus en de fiets, het belang van fietsmarketing en de veiligheid die onder druk staat door het verschil in snelheid van verschillende type fietsen.

16-3-23-Uitkomsten brainstorms Heel Zuid-Holland Fietst

16-03-18-Heel Zuid-Holland Fietst