27 februari 2015

Betrek vrijwilligers bij weidevogelbeheer

Vanaf 2016 wordt het agrarisch natuurbeheer door de provincie gesubsidieerd. In Zuid-Holland gaat het vooral over weidevogels. Bij het beheer van agrarisch gebied voor weidevogels wordt samenwerkt met vrijwilligers, bijvoorbeeld bij het spotten van nesten zodat er niet gemaaid wordt als de kuikens klein zijn. De PvdA is het van harte eens met de keuze om ook in de toekomstige situatie vrijwilligers een belangrijke rol te laten spelen in het weidevogelbeheer.

De PvdA vindt het belangrijk dat vrijwilligers betrokken zijn bij de plannen waar de subsidie voor gevraagd wordt. Maar wij hoorden dat niet in alle gebieden waar nu gewerkt wordt aan de plannen door agrarische collectieven de vrijwilligers betrokken worden. Daarom heeft Anne Koning vragen gesteld.

Het natuurbeheerplan voor het jaar 2016 ligt ook nog tot 18 maart ter inzage. Dat wil zeggen dat bewoners en organisaties kunnen reageren op dit stuk dat gaat over subsidies voor het natuurbeheer in Natura 2000 gebieden, het natuurnetwerk en agrarische gebieden met natuurwaarden.

De vragen gaan over het beleidsstuk in de inzage en de gehoorde signalen. De vragen aan Gedeputeerde Staten zijn:

1. Kunt u aangeven of voor alle soorten beheer, in alle leefgebieden, van het agrarisch natuurbeheer vrijwilligers ingezet zouden moeten en kunnen worden?

a. Als er beheertypes niet noodzakelijkerwijs door vrijwilligers gedaan hoeven/moeten worden, welke zijn dat dan?

b. en welke beheermaatregelen zou u bij voorkeur door vrijwilligers willen laten uitvoeren?

2. In het natuurbeheerplan 2016 zijn, voor zover wij lazen, nog geen kerngebieden voor het agrarisch natuurbeheer aangewezen. Klopt dat?

a. Zo ja, Wanneer verwacht u de kerngebieden te benoemen? En hoe betrekt u de staten daarbij?

b. Zo nee, welke kerngebieden zijn aangewezen?

c. de kerngebieden moeten voldoende groot en kansrijk zijn om de weidevogelpopulatie te ondersteunen (eerder te laten toenemen dan afnemen), maar de beheerders van de agrarische gronden en de gebiedspartners (oa waterschap en vrijwilligers) moeten ook willen meewerken. Welke criteria hanteert GS bij de vaststelling van de kerngebieden?

d. hoeveel tijd resteert er voor gebiedspartijen na de vaststelling van het kerngebied en het indienen van een aanvraag door het gebiedscollectief?

e. klopt het dat de aanvragen voor subsidie voor de zomer moeten zijn ingediend?

3. In de tekst is helder dat de aanvraag van collectieven afgestemd moet zijn met gebiedspartners, zoals de vrijwilligers. Kunt u aangeven hoe u dat wilt gaan controleren bij de aanvraag?

a. als een van de gebiedspartijen aangeeft zich niet te herkennen in de inhoudelijke hoofdlijn van de aanvraag, betekent dat dan dat er geen subsidie gegeven wordt?

b. voor sommige gebieden zou het ongewenst zijn als de weidevogels niet ondersteund worden met beheermaatregelen. Deelt u die opvatting?

c. Zo ja, stimuleert u daar de totstandkoming van collectieven?

d. en stimuleert u tevens het overleg van collectieven met gebiedspartijen, waaronder de vrijwilligers?

Tegelijkertijd met het proces rond het natuurbeheerplan 2016 wordt nu gewerkt aan het organiseren van de collectieven. Wij begrepen uit het veld dat er zich 8 collectieven lijken te vormen. Helaas horen we dat bij een enkele daarvan geen overleg gevoerd wordt met de vrijwilligers in het gebied. Terwijl we horen dat de vrijwilligers dit wel graag zouden oppakken.

4. Kunt u aangeven welke collectieven zich nu organiseren en in welke (kern)gebieden zij actief zijn?

5. Kunt u per collectief aangeven of er contact is met de vrijwilligers?

6. Kunnen de vrijwilligers ondersteund worden door de Groen Motor en/of Sovon bij de te voeren gesprekken?

7. Als er geen afstemming met gebiedspartijen plaatsvindt, acht u het dan een provinciale verantwoordelijkheid om dat overleg toch te bespoedigen?

a. Zo ja, hoe kunt u dat oppakken?

b. Zo nee, waarom niet? Uiteindelijk zou het in het extreme geval toch leiden tot minder weidevogels als er geen overleg is?