25 januari 2016

Aan de slag met Nieuwe Energie

Vrijdag 15 januari sprak de PvdA Zuid-Holland met partijgenoten over hoe vaart kan worden gemaakt met de transitie naar een duurzame energievoorziening. De PvdA organiseerde deze ‘Dag van Nieuwe Energie’ ter voorbereiding op de behandeling van de ‘Aanpak energieagenda’ in de commissie Duurzame Ontwikkeling. De belangstelling was groot. Circa dertig zeer deskundige en betrokken partijgenoten togen naar het Provinciehuis en deelden hun oplossingen over hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze kinderen ook in de toekomst in een veilig en groen Zuid-Holland groot kunnen worden.

De ‘Dag van Nieuwe Energie’ werd ingeleid door Pieter Boot. Pieter, directeur Klimaat, Lucht en Energie bij PlanBureau voor de Leefomgeving spoorde om in dialoog met gemeenten en andere spelers (Eneco, Tennet, Stedin, Kennisinstellingen, woningcoöperaties en bedrijven) tot een gezamenlijke agenda tot komen die tot in 2050 reikt en daarbij in te spelen op de karakteristieken die Zuid-Holland rijk is. Hij noemde daarbij de innovatiekracht van Zuid-Holland (met een hoge concentratie Universiteiten en Hogescholen), de sterk verstedelijkte omgeving (waardoor er weinig ruimte is voor oplossingen die veel ruimte vragen maar die daarentegen kansen biedt aan collectieve warmtesystemen, zoals bijvoorbeeld MijnWater Limburg) en de ruimte voor CCS opslag onder zee. Ook zei hij ervoor te waken dat niet overal hetzelfde wiel wordt uitgevonden. Experimenteer, maar deel deze kennis vooral ook.

Vervolgens ging het gezelschap uiteen in twee groepen om nader te spreken over energiebesparing en energieinfrastructuur. In de sessie energiebesparing stond de opvatting dat ‘wat je niet uitstoot je ook niet op hoeft te wekken’ centraal. Een aantal thema’s passeerden daarbij de revue:

  • Investeer in woningisolatie (beperkt de CO2-uitstoot, scheelt inwoners geld én schept werkgelegenheid). Aandachtspunt daarbij is de EPV regeling te verlagen (aankaarten bij de Tweede Kamer)
  • Verduurzaam het verkeersnetwerk door bijvoorbeeld te investeren in duurzame scheepvaart, bij busconcessies in te zetten op een energieneutraal aanbod en meer mensen op de fiets
  • Vergroot draagvlak en kennis onder de inwoners middels sociale innovaties. Een mooi voorbeeld hiervan is het helpen van het energieneutraal maken van sportclubs in Zuid-Holland. Hiermee verlaag je de vaste kosten van de sportclubs enorm, maar door leden en sponsors hierbij te betrekken, zijn mooie sneeuwbaleffecten te bereiken.

In de sessie ‘Energieinfrastructuur’ was uitgangspunt dat hoe korter de afstand is die warmte aflegt, hoe groter het rendement. Als de warmte die onze dichtbebouwde steden, de industrie en de kassen uitstoten, opgevangen wordt, is de CO2-uitstoot enorm in te perken. De warmterotonde die gericht is op het verplaatsen van de hoge temperatuur-restwarmte van de Botlek is hiervan een mooi voorbeeld. Als aandachtspunt werd meegegeven om ‘gasloze wijken’ te creëren door de kans te grijpen om niet te investeren in gasinfra, maar in warmteinfra, nu een groot deel van het gasnet bijna afgeschreven is en aan vervanging toe.

Een ander punt, dat in de sessie energiebesparing in een ander jasje aan bod kwam, in de knelpunten van veel woningbouwcoöperaties. Dit betreft enerzijds het feit dat coöperaties niet meer buiten core business mogen investeren, dus ook niet in warmteinfrastructuur en in geothermie. Anderzijds dat ‘All electric’ hooguit kan tot drielaagse bebouwing. Overstappen op collectieve warmte is alleen rendabel waar sprake is van collectieve ketels. Individuele ketels vervangen door een collectief systeem kost ‘punten’.

Inmiddels is de Agenda besproken in de commissie Duurzame Ontwikkeling. Wat de PvdA betreft is het document een goed startpunt voor het realiseren van een visie waarop Zuid-Holland de transitie naar een meer duurzame energievoorziening gaat maken. De PvdA wil de mate van succes van de transitie in Zuid-Holland afmeten aan de afname vanCO2 uitstoot en de groei van draagvlak onder de inwoners en bedrijven van Zuid-Holland. De inbreng van de PvdA was gestoeld op drie pijlers:

  1. Zuid-Holland wordt gekenmerkt door een sterk verstedelijkte omgeving. Maak hier gebruik van en vang bijvoorbeeld restwarmte op middels innovatieve systemen zoals die van MijnWater.
  2. Zet fors in op energiebesparing: Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.
  3. Investeer in draagvlak en kennis bij inwoners door het eenvoudiger te maken voor inwoners om te participeren in energiecollectieven en door kennis over sociale innovaties zoals bijvoorbeeld het verduurzamen van sportclubs de delen.

De PvdA fractie kijkt met een goed gevoel terug op de bijeenkomst en is blij dat zoveel betrokken partijgenoten de tijd hebben genomen om hun kennis te delen. In het najaar wordt het Energiefonds van de provincie ingesteld. De fractie stelt het op prijs als u tegen die tijd nogmaals tijd heeft om deel te nemen aan een overleg.

16-01-15-Dag van Nieuwe Energie 16-01-15-Dag van Nieuwe Energie-01