Groene energievoorziening

Om te komen tot een groene energievoorziening, maakt de PvdA werk van energiebesparende maatregelen. Deze energiebesparende maatregelen dragen bij aan het verminderen van CO2 uitstoot en andere schadelijke stoffen, verbeteren de luchtkwaliteit en zijn goed voor de gezondheid van onze inwoners.

Ons standpunt

Om te komen tot een groene energievoorziening, maakt de PvdA werk van energiebesparende maatregelen. Deze energiebesparende maatregelen dragen bij aan het verminderen van CO2 uitstoot en andere schadelijke stoffen, verbeteren de luchtkwaliteit en zijn goed voor de gezondheid van onze inwoners. Bovendien leveren de maatregelen werk op voor bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven en leiden ze tot een lagere energierekening voor inwoners, bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.

Nieuwsberichten over Groene energievoorziening

Oppositie voeren loont

30 juni 2017

Oppositie voeren is niet waar je als politicus naar streeft. Het geeft dikwijls het gevoel buiten spel te staan. De partijen die wel besturen hebben immers ook de drang tot scoren, waardoor de knikkers vaak al in de achterkamers verdeeld zijn. Meestal nog voordat het debat begint. Macht is evenwel geen doel op zich, zoals

lees verder »

‘Waste to Chemicals’, goede ontwikkeling met nog te veel onduidelijkheden

7 juni 2017

GS wil gebruik van voedingsgewassen om methanol te maken niet uitsluiten. Een van de speerpunten van de provincie is het stimuleren van een ‘circulaire en bio-based economy’ in Zuid-Holland: een economie waarin het afval van de een de grondstof voor de ander is en waarin fossiele grondstoffen worden vervangen door plantaardige grondstoffen. De PvdA steunt

lees verder »

PS steunt motie PvdA om de gebouwde omgeving rijp te maken voor warmte als alternatief voor aardgas

10 april 2017

Onlangs hebben Provinciale Staten goedkeuring gegeven aan een plan van GS om 65 miljoen beschikbaar te stellen voor een ‘revolverend fonds’ ten bate van de totstandkoming van een ‘open’ (d.w.z. onafhankelijk van warmte-aanbieders en warmte-afnemers) warmte-infrastructuur in Zuid-Holland, de ‘Warmterotonde’. ‘Revolverend’ wil zeggen dat het geen subsidie betreft, maar dat het geld in de vorm

lees verder »

‘Wind op land’, een slepende kwestie

1 maart 2017

Tijdens de laatste Statenvergadering is ingestemd met het ter visieleggen van een groot aantal mogelijke locaties in de gemeenten die tot voor kort de ‘Stadsregio Rotterdam’ vormden. Door deze maatregel worden daar hopelijk in 2020 150 Mw aan windenergiecapacteit gerealiseerd. Zuid-Holland moet in totaal voor 735.5 Megawatt aan windenergiecapacteit leveren. Stadsregio Rotterdam zou zijn aandeel

lees verder »

Maatschappelijk draagvlak uitgangspunt nieuwe locaties windmolens

15 februari 2017

Woensdag 8 februari stond de bespreking van de ruimtelijke inpassing  van windmolens op het programma van de Commissie Ruimte en Leefomgeving. Omdat er veel verzet is vanuit de omgeving vallen het bos De Balij bij Zoetermeer en bedrijventerrein Technopolis in Delft af als locatie. GS dient nu met een aparte aanpak voor nieuwe intiatieven te komen.

lees verder »

Update PvdA Zuid-Holland juni 2016

16 juni 2016

Beste partijgenoten en belangstellenden, Toen wij vorig jaar bij de behandeling van de begroting betoogden dat een provincie met bijna meer dan een half miljard op de bank onverantwoord is in een tijd dat de samenleving schreeuw om een overheid die helpt problemen op te lossen en kansen ziet, stonden wij nog alleen. Inmiddels lijkt

lees verder »

Aan de slag met Nieuwe Energie

25 januari 2016

Vrijdag 15 januari sprak de PvdA Zuid-Holland met partijgenoten over hoe vaart kan worden gemaakt met de transitie naar een duurzame energievoorziening. De PvdA organiseerde deze ‘Dag van Nieuwe Energie’ ter voorbereiding op de behandeling van de ‘Aanpak energieagenda’ in de commissie Duurzame Ontwikkeling. De belangstelling was groot. Circa dertig zeer deskundige en betrokken partijgenoten

lees verder »

Begroting Duurzame Ontwikkeling

4 november 2015

PvdA vraagt om investering groen in stad en energiebesparende maatregelen Tijdens de bespreking van de Begroting 2016 in de commissie Duurzame Ontwikkeling heeft de PvdA aangegeven dat ze wil dat het programma Goed doet Goed ook in de toekomst kan worden ingezet voor projecten binnen de bebouwde kom. Woordvoerder Anne Koning: ‘Kinderen laten kennismaken met

lees verder »

Ten strijde tegen hitte-eilanden

15 juli 2015

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over hitte-eilanden in Zuid-Holland. Door klimaatverandering stijgen de temperaturen. Omdat in stedelijk gebied de warmte wordt opgeslagen in steen en asfalt, kan de temperatuur daar tijdens warme dagen of een hittegolf tot wel acht graden hoger oplopen dan op het platteland. Dat is slecht nieuws voor de gezondheid van

lees verder »

Klimaatbeleid: Hoe gaat Zuid-Holland de 25%-norm halen?

29 juni 2015

Volgens een rechterlijke uitspraak dient de Staat der Nederlanden een reductie van 25 procent van de CO2-uitstoot in 2020 te realiseren, in plaats van het huidige nationale streven om tot 17% reductie te komen. Dit vonnis heeft ook consequenties voor de ambities van provincies en gemeentelijke overheden op dit gebied. Voor de fracties van PvdA,

lees verder »